Search

To Be RT or not To Be RT

בישיבת מועצת העיר האחרונה התקיים דיון בנושא מכרז ה BRT שהוציאה חברת נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ. הנושא עלה לדיון לאור דרישת האופוזיציה אשר החתימה מעל לשליש מחברי המועצה בדרישה להקפיא את המכרז ואת ההחלטה על הקמת ה BRT ברעננה עד לאחר הבחירות המקומיות הקרובות וכינון מועצת העיר החדשה.

לדברי נציגי האופוזיציה, על מועצת העיר הבאה לדון מחדש על הצורך בפרויקט. יש לבחון את ההפסד מול התועלת בהתייחס לאורך חיי התושבים משמעות השינויים החזותיים ברחוב, צפי לפגיעה זמנית או קבועה בתפקודיו כמרכז חיי מסחר קהילה ופנאי ועוד.

דוברי הקואליציה ובראשם ראש העיר התייחסו לעובדה כי האופוזיציה מתפרצת חדלת פתוחה משום שזה מספר חודשים מתנהל דו שיח בין עיריית רעננה לחברת נ.ת.ע. ובו הבהיר חופרי כי בעת הזו לא תאפשר העירייה להתחיל עבודות ברחוב אחוזה כי אם רק ברחוב ירושלים וגם זאת רק בקטע מסוים שמעל כביש 531 המתוכנן.

ראש העיר העלה החלטת הצעה בו נאמר כי העירייה מקימה צוות בדיקה לנושא ה BRT שחבריו הינם שלושת סגני ראש העיר – פולישוק, גינזבורג ועזרזר ועד לסיום הבדיקה לא תעניק העירייה היתרי בנייה לבניית ה BRT ברחוב אחוזה. ברוב קולות חברי הקואליציה אושרה הצעת ראש העיר ונדחתה הצעת ההחלטה של חברי האופוזיציה. לבקשת מרצ הוסיף ראש העיר 2 נציגי סיעות האופוזיציה כחברי הועדה.

חבר המועצה אריה פרידמן העלה במהלך הדיון את דאגתו לנושא מרכז העיר שנקרא בשפה המקצועית מע"ר אחוזה (מע"ר = מרכז עסקים ראשי). פרידמן סיפר כי בעת היותו סגן ראש העיר סוכם עם משרד התחבורה כי אחוזה, בקטע שבין רחוב קרן היסוד לרחוב קזן, ישאר כפי שהוא ללא כל שינוי וללא העדפה ל BRT. יש לציין כי ה BRT (מערך הסעת המונים) בשרון (כפר סבא – רעננה – הרצליה) היא מערכת המבוססת על אוטובוסים ולא רכבת קלה או חשמליות המצריכות מסילות מיוחדות או תשתית ספציפית. הסיכום בזמנו היה כי מכפר סבא ועד רחוב קזן, כמו גם מרחוב קרן היסוד ועד הרצליה, יבנה מסלול מיוחד ל BRT בנוסף ל 2 נתיבי תחבורה פרטית. במרכז אחוזה – יישארו שני הנתיבים לתחבורה פרטית כשהאוטובוסים של ה BRT יפקדו בקטע זה כאוטובוסים רגילים. כך ישאר מרכז העיר ללא פגיעה והנזק למערך ה BRT יהיה מינימאלי מאחר ומדובר כקטע באורך פחות מקילומטר.

פרידמן: "למרות הסיכום הנ"ל מתברר כי כעת משרד התחבורה מתכנן כי במע"ר אחוזה יעבור נתיב BRT כשהנתיבים לתחבורה הפרטית יצומצמו משניים לאחד. בנוסף יבוטלו חלק מהפניות שמאלה מאחוזה לצורך ביטול צמתים ורמזורים על מנת למנוע פקקים לנתיבי ה BRT. על ועדת הבדיקה לעמוד על נקודה זו – השארת מע"ר אחוזה על מכונו וזאת גם במחיר של ביטול פרויקט ה BRT שמלכתחילה בקשנו שיעבור בכלל ברחוב ויצמן ולא באחוזה".

 

דילוג לתוכן