Search

תקציב עיריית רעננה לשנת 2011 יובא לאישור מועצת העיר בישיבתה הקרובה.

בחודשים האחרונים עסוק הדרג המינהלי בהכנת תקציב העירייה לשנת 2011. בשלב הראשון של הכנת התקציב התברר כי סכום ההוצאות שהוצגו על ידי אגפי העירייה עולה על סכום ההכנסות הצפוי לשנה הקרובה ובשל כך החלו בכירי העירייה לקצץ בתוכניות האגפים ולהכניסם למסגרת ההכנסות.

בנוסף, בשל העליה בעלויות השכר וההתייקרויות במשק ובשל הרצון להמשיך ולקיים את סיירת הביטחון העירונית למרות ביטול היטל האבטחה, החליטה הנהלת העיר להעלות את הארנונה ובתום תהליך ארוך הוכן תקציב העירייה לשנת 2011 שיעמוד על 535 מליון שקל. גידול של 4.5% מתקציב השנה הקודמת.

בישיבת מועצת העיר הקרובה שתתקיים בשבוע הבא יובא התקציב לאישור מליאת המועצה. בשל האירועים שנלוו להכנת התקציב – העלאת הארנונה ופרישת סיעת "למען התושבים" לאופוזיציה, צפויה הישיבה להיות סוערת.

כהקדמה לסערה הצפויה שלחה חברת מועצת העיר מלי פולישוק מכתב תלונה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להורות לראש העיר נחום חופרי לדחות את הישיבה בטענה כי לפי חוק פקודת העיריות על ראש העיר להניח את הצעת התקציב לעיון חברי המועצה חודשיים לפני תחילת שנת התקציב הבאה ובמקום זאת ספר התקציב נשלח לחברי מועצת העיר רק 10 ימים לפני הישיבה. פולישוק טוענת במכתבה כי חופרי אינו ממלא אחר הוראות החוק וכי על היועץ הממשלתי לפעול לדחיית הישיבה.

מהעירייה נמסר כי יועציה המשפטיים אישרו כי לפי פקודת העיריות יש לשלוח את ספרי התקציב כמו גם את סדר היום לישיבות מועצת העיר 10 ימים לפני כל ישיבה.

בנוסף לתקציב הרגיל של העירייה תאשר המליאה תקציב תב"ר להשקעה בפיתוח, סלילה, בניה ושיפוצים. סגן ראש העיר אריה פרידמן מוסר כי התקציב העירוני משקף הידוק החגורה תוך שמירה על רמת השירותים הגבוהה שמספקת העירייה לתושביה. "למרות ביטול היטל האבטחה נמשיך לספק רמת בטחון גבוהה גם אם נאלץ לשנות את מערך האבטחה. לדוגמא – שמירת השדות החקלאיים שמומנה בעזרת ההיטל תעשה בתקציב היחידה האיזורית ולא מתקציב העירייה".

סגן ראש העיר ציין כי התקציב משקף הישגים רבים של נציגי הרשימה הדתית – גידול בתקציבי התרבות התורנית, גידול בהשתתפות העירייה בתקציב התיכון לבנות אמי"ת רננים, שמירה על רמת התמיכה בשיפוצי בתי הכנסת ועוד. את גולת הכותרת רואה פרידמן בתקציב הפיתוח: "לאחר שנים רבות של מאמצים ודיבורים הכנסנו לתקציב את בניית בית מת"ן- השרון (בית המדרש לנשים). הדבר התאפשר לאחר שהצעתי להקים את בית מת"ן בתיכון אמי"ת רננים דבר שישדרג את התיכון ויאפשר פעילויות משותפות של בנות רננים עם נשי מת"ן. לשימחתי ראש העיר תפס את הרעיון בשני ידיים ואנו מקדמים את הקמת המבנה שכולו ממומן מתרומות שגייסו מת"ן וללא שום הוצאה מכספי העירייה".

 

דילוג לתוכן