Search

תמיכות לבניית בתי כנסת: הרשימה הדתית עם היד על הדופק.

נציג הרשימה הדתית המאוחדת בועדת התמיכות, חבר מועצת העיר אריה פרידמן, יצא השבוע בפניה לקהילות בתי הכנסת שהוכרזו כזכאים לתמיכה בשנה החולפת בבקשה לודא שהם אכן לקחו את הסכום מגזברות העירייה.

מספר פרידמן : "עד לקדנציה זו תקציבים רבים שהוקצו לבתי כנסת לא נוצלו בשל היעדר אישורים או היעדר סכומים שהקהילה אמורה להעמיד לבנית או לשיפוצים וכך ירדו לטמיון סכומי תמיכה רבים משום שלא ניתן להעביר תקציב תמיכה משנה לשנה. מדובר במאות אלפי שקלים שלא נוצלו. כחבר ועדת תמיכות אני מבקש לוודא שהתקציבים שהוקצו לכל קהילה ילקחו על ידם ובאם לא – לנסות ולהעביר סכומים אלה לבתי כנסת שזקוקים לכספים נוספים. אני אומר להם ' קחו הכל או אפשרו לנו להעביר לקהילות אחרות'. יש לציין כי את האפשרות להעביר את הקצאת הסכום לקהילות אחרות יצרנו רק בקדנציה זו וזאת בהתאם לתקנה שהעברנו בתחילת הקדנציה שמאפשרת העברת תמיכות שלא נוצלו לבניה או שיפוצים של מוסדות ציבור לקהילות אחרות. בשנים שעברו דאגנו להעביר יתרות כספים לבתי כנסת שעמדו בסיום הבנייה – "אוהל ארי", "אחוות רעים" ו "שמע קולי" שנזקקו נואשות להגדלת התמיכה".

ממשיך פרידמן: "לפי בדיקה שעשיתי השבוע – כל הקהילות שעדיין לא ניצלו את התמיכה עד תום דיווחו שהם מתכוונים לקחת את כל הסכום שעומד לרשותם".

במקביל ביקש פרידמן להזכיר לכל ראשי הקהילות כי יש להגיש את בקשות התמיכה לבניה ושיפוצים של בתי כנסת עבור שנת 2013 עד ל 10.12.12. את מסמכי הבקשה יש להגיש בגזברות העירייה ולוודא קבלת אישור עבור הגשת הטפסים כולל תאריך ההגשה.

 

דילוג לתוכן