Search

שלושים לפטירתה של הרבנית רחל נריה

במלואת שלושים להסתלקותה של אשת חבר הרבנית רחל נרי'ה ע"ה  

יתקיים בעז"ה ערב התייחדות עם דמותה ופועלה ביום ראשון אור לכ"ה טבת תשע"ג בשעה 18.00 בישיבת תו"ם בחרב לאת

דברי הערכה: הרב יוסי שריד

הגב' גאולה כהן

מר דוד אלבום

מר אלי מויאל

גב' רחלי ולד

ד"ר רבקה נרי'ה בן-שחר

ידידים ומוקירים מוזמנים!

.

גילוי המצבה בשעה 15.45 בבית העלמין בכפר הרואה

 

דילוג לתוכן