בשטחי הגינון של העירייה ברחבי העיר ישנם עצים נושאי פרי. האם מותר לקטוף ולאכול פירות אלה? ואם כן – האם יש להפריש תרומות ומעשרות? רב מזרח העיר הרב שלמה אישון נשאל ועונה.


שאלה:

האם צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות הנקטפים מעצי פרי שנטעה העירייה ברחובות העיר?

תשובה:

פסק הרמב”ם (הלכות תרומות פרק ב הלכה יא) “וכן ההפקר פטור מן התרומה ומן המעשרות, ואפילו הפקירו העכו”ם”.

מספר טעמים נאמרו בהסבר פטור הפקר מתרומות ומעשרות: יש אומרים שלומדים זאת ממה שכתוב בתורה “ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך”, ומכאן שהלוי מקבל מעשרות רק מפירות שאין לו בהם חלק דהיינו שאינם הפקר. יש אומרים שלמדים זאת מהכתוב “ראשית דגנך” ודורשים “דגנך – ולא של הפקר”, ויש אומרים שלמדים זאת משנת השמיטה, שכשם שבשמיטה פטור מן המעשר כך גם כל הפקר אחר.

מותר לאדם אפילו לכתחילה להפקיר את כל שדהו לפני שהפירות נקטפו ונקבעו למעשר, ועל ידי כך יהיה רשאי לאכול את הפירות בלא להפריש תרומות ומעשרות. (דרך אמונה שם).

ההפקר נעשה ע”י שאומר בפני שלושה אנשים שמפקיר את הפירות לכל אדם. שנים מן השומעים צריכים להיות כשרים לעדות כדי שאם יבוא השלישי לזכות בפירות ההפקר יעידו השנים שזכה בהם כדין. (כך הוא מדרבנן – ר’ שו”ע חושן משפט רעג ז).

אם ידוע שנותן לכל אדם ליטול ואין מקפיד – הרי זה הפקר ופטור מתרומות ומעשרות גם אם לא הפקיר במפורש בפיו. (דרך אמונה שם).

לפי בירור שערכתי, עירית רעננה מאפשרת לכל אדם ליטול מהפירות הגדלים על העצים שנטעה ברחובות העיר. על כן, כל עוד שזהו המצב – הרי שהפירות הנקטפים מהעצים הללו פטורים מתרומות ומעשרות.

כמובן שכך הוא דינם של פירות שמטיילים קוטפים מעצים שגדלים פרא במקום שאינו שייך לאיש. גם פירות אלו הם הפקר ומותרים באכילה בלא הפרשת תרומות ומעשרות.