Search

רעננים דורשים ביטול של היטל התיעול.

עצומה כנגד תשלום של היטל תיעול שהעירייה השיתה החודש על תושבי רעננה זכתה ללמעלה מארבעת אלפים חתימות בתוך ימים אחדים.

את העצומה יזמו חברי האופוזיציה במועצת העיר, ניר קריסטל וחיים ברוידא, שהתנגדו בישיבת המועצה להיטל זה. לטענתם חלק נכבד מאד מהוצאות התיעול מתוכננות לשכונת נווה זמר ולשם כך, ישנם היטלים ייעודיים על קרקעות השכונה החדשה ואין סיבה שתושבי העיר כולה יממנו את השכונה החדשה, כאשר יש לכך מקורות.

סיעת האופוזיציה במועצת העיר טוענת כי למעשה, גביית תקציבי הפיתוח מהקבלנים הבונים בשכונת נווה זמר תותיר יתרות גדולות בקופת העירייה.

סיכם חבר המועצה ניר קריסטל: "לעיריית רעננה אין כיום בעיה לממן את ההוצאות הנ"ל. לכן, אין זה הזמן להטיל מס מיותר על תושבי רעננה".

עיריית רעננה שכנראה חשה שהציבור אינו מבין את הרקע להטלת המס הנוסף, הוציאה הודעה לעיתונות :

"מתוך אחריות לתשתיות הניקוז והתיעול של העיר וכחלק מתוכנית אב עירונית, יוצאת העירייה למהלך של שיפוץ ושיפור תעלות הניקוז. תכלית מהלכים אלה היא מניעת שיטפונות והצפות. שמירה על פעילות תקינה של תשתית. זו היא חובתנו, ואין אפשרות לדחות את המהלך או לקיימו במתכונת מצומצמת יותר. על פי החוק נעשות עבודות אלה מקרן תיעול עירונית שהכספים אליה נגבים בנפרד. כך נגבה היטל תיעול ב-2004 וב-2005 וקודם לכן בשנת 1995. חשוב להבהיר כי כספי הארנונה שנגבים מאת התושבים מיועדים לשמש עבור מתן שירותים עירוניים שוטפים לרווחת הציבור, כך גם בכל הנוגע להיטלי השבחה המיועדים לעבודות פיתוח אחרות כגון הקמת מבני ציבור ופיתוח גינות ושטחים ציבוריים.

המהלך מבוצע ויתבצע בכל רחבי העיר, בין היתר באתרים הבאים: מובל ניקוז לצד שכונת "רסקו", ניקוז בכביש עוקף צפוני, ניקוז ברחוב אוסטרובסקי ורחוב הרצוג, ניקוז רחוב שברץ (בין רחוב אחוזה לרחוב ששת הימים), ניקוז רחוב דולב, תגבור מערכת הניקוז במסגרת הרחבת רחוב ויצמן, עבודות ניקוז ברחבי העיר ובתכניות בניין עיר חדשות. כל בעלי הנכסים בעיר משתתפים בתשלום ההיטל, ללא קשר לאזור בו מתבצעות העבודות.

על פי החלטת הנהלת העיר, ההיטל ייפרס לשמונה תשלומים, על מנת להקל על התושבים, או מספר תשלומים רב יותר למי שיבקש לעשות כן. כמו כן מודיעה העירייה כי בשנה הבאה לא תעלה את הארנונה העירונית למעט עדכון המדד כפי שיידרש על ידי משרד הפנים".

דילוג לתוכן