Search

רעננה היא עיר מוצלחת שכל אחד היה שמח לגור בה!

סקר שביעות רצון שהזמינה עיריית רעננה, נערך בחודש ינואר 2013 בקרב מדגם מייצג של 538 תושבי העיר רעננה, על ידי מכון המחקר 'מאגר מוחות'. הסקר נועד לבחון את שביעות רצון התושבים מהשירותים הניתנים להם על ידי העירייה בתחומים השונים. בסקר זוכה רעננה לציון הממוצע הגבוה ביותר על איכות החיים הכוללת מבין ערי השרון.

הסקר מצא, כי 95% מהנשאלים סבורים כי רעננה היא עיר מוצלחת שכל אחד היה שמח לגור בה. לדעת המשיבים, שלושת הנושאים העיקריים שעל העירייה לקדם הם חינוך (16%), בנייה בכלל ולזוגות צעירים בפרט; הוזלת דירות (13%) וניקיון (9%).

עיריית רעננה חרטה על דגלה כערך עליון את שיפור רמת השירות ואיכותו עבור תושבי העיר, המהווה יעד ראשון ומרכזי בתכניות העבודה העירוניות. העירייה משקיעה מאמץ מתמיד בגיבושם של כלים למדידה והערכת השירותים מצד התושבים, ובכללם קיומו של סקר חיצוני אובייקטיבי, המהווה כלי עבודה חיוני עבור מקבלי ההחלטות בעיריית רעננה ובראשם ראש העיר, נחום חופרי. תחת הסלוגן "דעתכם חשובה לנו" הציבה העירייה עמדות משוב מקוונות, במרכזי שירות עיקריים, להנגשת משוב שביעות הרצון למקבלי השירות במועד קבלתו. בנוסף, גובשה בהוראת ראש העיר, נחום חופרי אמנת שירות לתושב, המבטאת את מחויבות עובדי העירייה לאיכות השירות לתושבים, תוך חתירה לשיפור תמידי והקפדה על התייעלות למען המשך שגשוגה של העיר.

לדברי ראש העיר רעננה, נחום חופרי: "הסקר הינו נדבך נוסף וחשוב בתפיסתי הכוללת לבדוק את עצמנו כל העת ולא לנוח על זרי הדפנה. מדובר בכלי עבודה חיוני עבורנו לקביעת יעדי שירות ושיפור שירות מדידים לגורמי העירייה השונים, המובילים בשורה התחתונה לשיפור מתמיד של השירות לתושב. דעת התושבים על הרשות חשובה לי ביותר ואני שבע רצון מגאוות היחידה שחשים התושבים כלפי רעננה, תוצאה ישירה של המדיניות שלנו החותרת כל העת לשיפור השירותים בכל תחומי החיים העירוניים, ומייחסת חשיבות גבוהה לעמדותיהם ודעותיהם של תושבי העיר".

כחלק ממדיניות שקיפות המידע לציבור יועלה הסקר בימים הקרובים לאתר עיריית רעננה ויהיה נגיש לציבור.

 

דילוג לתוכן