Search

ציון לשבח לוועדה המקומית לתכנון ובניה!!

משרד הפנים הסמיך את הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה, לאשר תכניות מתאר מפורטות בתחומה, במסגרת תיקון 76 לחוק התכנון והבניה, המאפשר להסמיך ועדות מקומיות מקצועיות ויעילות לאשר את כל התכניות המפורטות, אשר יהיו תואמות תכנית מתאר מקומית מעודכנת, מבלי שיזדקקו לצורך כך באישור הועדה המחוזית. ההסמכה אשר נחתמה על ידי שר הפנים ניתנה ב-4 ביולי, עם קבלת המלצת מנהלת מינהל התכנון כחוק לתקופה של חמש שנים – התקופה המרבית שנקבעה בחוק – עד 15.6.2017. (מצ"ב מכתבו של השר אלי ישי בנושא)

מטרת ההסמכה היא בהעברת סמכויות לועדות המקומיות מהועדות המחוזית דבר אשר יאיץ את הליכי התכנון והבניה, יעצים את עצמאות הועדות המקומיות תוך הגברת האחריות שלהן על תחום התכנון והאכיפה, שבתחום שיפוטן.

משמעות ההחלטה: עם אישור תכנית מתאר חדשה לעיר, רע/3000 הנמצאת בדיונים בועדה המחוזית, תהא בידי הועדה המקומית רעננה הסמכות לאשר תכניות מתאר מקומיות למגורים, מסחר ותעשייה, התואמות את תכנית המתאר ובכך להביא לחסכון של שנים בהליכי הרישוי הבירוקרטים. זאת ועוד: ללא צורך בהמתנה להחלטת הועדה המחוזית, תאפשר ההסמכה להפיג את אי הוודאות השוררת בהליכי התכנון מול יזמים וקבלנים.

ראש העיר רעננה, נחום חופרי, בירך על החלטת משרד הפנים והדגיש: ""זוהי הבעת אמון של רשויות התכנון במדינת ישראל בעיריית רעננה ובעבודת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שלנו, בראשותו של סגני וממלא מקומי, עו"ד איתן גינזבורג. רעננה נהנית מתפיסה תכנונית לטווח הרחוק, תוך התחשבות במגוון הצרכים העירוניים ובמטרה לתת מענה מיטבי לתושבי העיר".

איתן גינזבורג, מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה הביע בסיפוק כי: "מדובר על מהפכה אמיתית המוכיחה שוב כי הועדה המקומית לתכנון ובניה ברעננה מתנהלת באופן ישר, מקצועי ואחראי. במשך תקופה ארוכה פעלנו לשיפור השירות והשקיפות, הקמנו מרכז מידע אינטרנטי, צמצמנו את לוחות הזמנים, הגברנו את מערך הפיקוח והאכיפה, הכנו תכנית מתאר מקומית חדשה ועדכנית ולאחרונה אף צוינו בדו"ח משרד הפנים כוועדה המצטיינת ביותר מבין הועדות העירוניות. אין לי ספק כי ההסמכה תאפשר לתושבים וליזמים ברעננה ליהנות מרמת שירות גבוהה עוד יותר. הדבר לא יכול היה להתאפשר ללא תמיכתו הרבה של ראש העיר רעננה, נחום חופרי, מסירותם של חברי הוועדה הפועלים בהתנדבות מלאה ועובדי אגף ההנדסה המכין את הבקשות באופן מקצועי ומוקפד"

יצוין כי באחרונה אושרה לרעננה תוכנית רע/2015 להקמת שכונת "נווה זמר", הגדולה ביותר בתולדות העיר שתכלול 3,500 יח"ד – תהליך אישורה ארך 7 שנים!

 

דילוג לתוכן