הצדיק רבי מנחם מנדיל מקוצק היה אומר: לא לחנם אני חש חבה יתרה לחסידים המסתופפים בחצרי. שכן חסידים אחרים עושים מצוות בגלוי ועברות בסתר; מה שאין כן החסידים שלי, העושים עברות בגלוי ומצוות בסתר…

ועוד היה אומר רבי מנדלי: העולם סבור, ש”צדיק נסתר” הוא מי שמסתיר ומעלים את צדקתו ומעשיו הטובים מעיני הרבים. אולם האמת היא, ש”נסתר” מושלם הוא מי שצדקתו נסתרת ונעלמת גם מעצמן; שמעולם לא נתפס למחשבה שהוא ”צדיק”.

מאמר מבריק מובא לכתוב שלפנינו משמו של הגאון רבי אליהו מווילנא: מי שאינו מאמין בנגלה (=בפרהסיה) ב”נסתר” (=בחכמת הנסתר, בתורת הסוד הקרויה גם ”קבלה”), סימן הוא שבנסתר (=בסתר לבו) אינו מאמין אפילו ב”נגלה” (=בתורה שבכתב ובתורה שבעל-פה, הפרושות וגלויות לכל אדם).

על חזון-הגאולה של הנביא ישעיהו: ”אני ה’ בעתה אחישנה” (ס’, כ”ב) תוהים חז”ל במסכת סנהדרין (צ”ח, ע”א): כתיב ”בעתה” (משמע מכאן, שהגאולה תהא במועד הקבוע מראש על-ידי הבורא); וכתיב ”אחישנה” (משמע מכאן, שהגאולה תבוא קודם הזמן הקבוע)! ומשיבים על כך חז”ל, שיש שני מועדים אפשריים לגאולה העתידה של ישראל: זכו – ”אחישנה” (=אם ישראל יהיו זכאים, על-ידי דבקותם במצוות התורה, יחיש ה’ את גאולתם); לא זכו – ”בעתה” (=ואם ישראל לא יהיו זכאים להחשת הגאולה, היא תבוא במועד הקבוע על-ידי ה’).

מעיר על כך הגאון בעל ”כתב סופר” (רבי אברהם שמואל בנימין סופר): שני המועדים המוצעים כאן לגאולת ישראל מרומזים בפרשת ”נצבים”. לאחר הכתוב על עונש הגלות (”ויתשם ה’ מעל אדמתם… וישלכם אל ארץ אחרת” – כ”ט, כ”ז) קורא משה לישראל: ”הנסתרות לה’ אלקינו, והנגלות לנו ולבנינו”. ”הנסתרות לה’ אלקינו” מרמז על גאולת ישראל ”בעתה”, שהיא נסתרת מאיתנו וידועה רק לבורא העולם; ”והנגלות לנו ולבנינו” מרמז על הגאולה של ”אחישנה”, שיכולה לבוא בכל עת ותלויה רק בזכאותם של ישראל. הוא שמסיים כאן הכתוב: ”לעשות את כל דברי התורה הזאת”. שאם ישראל ידבקו במצוות התורה, יחיד ה’ את גאולתם, ככתוב: ”היום (=הגאולה תבוא היום) – אם בקולו תשמעו” (תהילים צ”ה, ז’) .

שבת שלום , כתיבה וחתימה טובה!