Search

פסק הלכה: יש לסגור את המלשינון של מס הכנסה.

פורסם לראשונה בדתילי ישראל.

כידוע, בימים האחרונים החל לפעול קו 'המלשינון', באמצעותו מפעילה רשות המיסים קו טלפוני בו ידווחו אזרחים על העלמות מס שידועות להן, גם באופן אנונימי. הרב שלמה אישון, ראש מכון כת"ר הוציא נייר עמדה הבוחן את יחסה של ההלכה לגבי דיווח שכזה.

"יש לקיים אבחנה בין השאלה החברתית – האם נכון לפתוח ערוץ הלשנה של האזרחים זה על זה ובין השאלה האישית -האם מותר לאדם הרואה העלמת מס לדווח על כך לשלטונות מס ההכנסה" לטענתו, חשוב לעצב תפישה חברתית בה העלמת מס הינה מעשה מגונה, הפוגע בציבור כולו. מאידך, יצירת אוירה ציבורית בה אדם חושש מפני חברו שמא יום אחד ידווח על מעשיו למס הכנסה, מערערת את היציבות החברתית. "אי לכך היה נכון מלכתחילה שלא להכריז על קיומה של האפשרות לדווח למס הכנסה על העלמת מס, וליצר אוירה ציבורית המעודדת תשלום מס ומגנה את מעלימי המס בדרכים אחרות", כותב הרב אישון.

ומה בנוגע לשאלה האישית? ההלכה מחייבת אדם הרואה אדם אחר העושה לחברו עוול, לפעול על מנת למנוע זאת. "לא זו בלבד שמותר לאדם לדווח לקו הצדק על העלמת מס אלא שחובה על האדם לעשות זאת". עם זאת ההלכה מגבילה את יכולתו של האדם לדווח על מקרים בכמה תנאים אשר בהעדרם הדיווח אסור באיסור חמור של לשון הרע: לדיווח קדם ניסיון של המדווח להאיר את עיניו של המעלים מס; כאשר האדם ראה בעצמו את העלמת המס ואינו מסתמך בדבריו על מידע שהגיע אליו מאדם אחר; בעוד המעשה עליו מדווח מהווה העלמת מס וודאית שלא ניתנת לפרשנות אחרת; הדיווח חייב להיות מדויק, אסור להוסיף כל פרט או פרשנות כלשהי על העובדות; הדיווח אינו מגיע מתוך נקמנות אלא מתוך מניעים ראויים וכאשר המדווח אינו מעלים מס בעצמו. ולסיכום, כותב הרב אישון: "על המדינה ליצור אוירה ציבורית לפיה העלמת מס הינה מעשה הראוי לגינוי ולהוקעה חברתית. עליה לסגור את המלשינון, על מנת שלא ליצור אוירה ציבורית של חוסר אמון בין בני אדם. על האזרח קיימת חובת דיווח ל'קו הצדק', ובלבד שהמדווח יעמוד בכל התנאים שנזכרו לעיל".

ראש מכון כת"ר, הרב שלמה אישון: "עם תחילתו של הפעלת פרויקט המלשינון, נדרשו חוקרי מכון כת"ר לבחון אותו לאור מקורות ההלכה. לאחר הסתכלות הלכתית, נמצא כי קיים חשש סביר שהמלשינון ינוצל באופן הנוגד את רוח היהדות ובכך יפגע שלא כדין באחר. אנו סבורים כי יש להקפיד על הלכות לשון הרע ולנצל את הכלי למטרה הראויה בלבד. לצד זאת, אנו מאמינים כי קיימת חשיבות גדולה בהדגשת המסר חינוכי התואם את רוח ההלכה, לפיו כל אדם נדרש לשלם מס ולא להעלימו".

דילוג לתוכן