Search

עיריית רעננה עתרה לבג"צ בדרישה לשינוי הקריטריונים לדיור בר השגה לזוגות צעירים.

עיריית רעננה הגישה ביום ה' שעבר (7.6.2012) עתירה לבג"צ בדרישה למתן צו על תנאי בדרישה לבטל את הקריטריונים שנקבעו במכרזי "מחיר למשתכן" ו"שכירות מפוקחת" ולכנס את הממשלה לדיון ביחס לקריטריונים לפיהם ראוי לבחון את זכאותו של משתתף במסגרת מכרזי "מחיר למשתכן", בהתחשב באלטרנטיבות שהוצעו בוועדת טרכטנברג.

העתירה הוגשה באמצעות משרד עוה"ד הררי, טוויסטר ושות' נגד רה"מ, בנימין נתניהו, שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, שר השיכון אריאל אטיאס, מועצת מקרקעי ישראל ומינהל מקרקעי ישראל. בעתירה נטען כי עיון בקריטריונים מוביל למסקנה כי מינהל מקרקעי ישראל בחר להעדיף את האוכלוסייה החרדית ולהפלות לרעה את האוכלוסייה היצרנית בכלל ואת צעירי רעננה בפרט ולמנוע מהם קבלת ההטבות הכלכליות המשמעותיות שמעניקה המדינה במסגרת מכרזי "מחיר למשתכן".

העירייה טוענת כי מזה שנים היא פועלת להגדלת היצע הדירות בעיר ולמציאת פתרונות דיור לזוגות צעירים כדי לאפשר להם לרכוש או לשכור דירה נאותה במחיר סביר. במסגרת זאת יזמה העירייה את תוכנית "נאות עוזי" לזוגות צעירים וזכאי דיור הכוללת כ-430 יח"ד. בנוסף מקדמת העירייה תוכניות בניין עיר נוספות: מתחם בורלא/הנשיאים שהופקדה ב-2010 כדיור בר השגה לזוגות צעירים, "נאות שדה" בצפון העיר שתכלול 450 יח"ד מתוכן כ-300 יח"ד בר השגה. ואולם, בהתאם לקריטריון ערך הקרקע שקבע מינהל מקרקעי ישראל, הנחה על מחיר הקרקע תינתן בתנאי שערכה אינו עולה על 400 אלף שקל ליחידת דיור וגובה ההנחה לא יעלה על 150 אלף שקל ליחידת דיור. עיריית רעננה טוענת, כי "ההחלטה להגביל את ערך הקרקע בגינו יהיו זכאים המשתתפים במכרז בהנחה, פירושה גזר דין מוות למכרזי מחיר למשתכן בעיר רעננה".

בעתירה מפורטות המלצות ועדת טרכטנברג שקבעו, כי במתן ההטבות לדיור מוזל צריכה להינתן עדיפות לאוכלוסיות עובדות אשר תורמות מזמן ומרצן למדינה ולפיכך במכרזים אלה יש לתת עדיפות לאוכלוסיות אשר ממצות את כושר השתכרותן ולהעדיף את האוכלוסייה אשר שירתה את המדינה – שירות צבאי או אזרחי ושירות מילואים. ואולם, כך נטען בעתירה, חרף החלטת הממשלה לקבל את עיקרי ההמלצות, אימצה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה 1249 אשר בה הקריטריונים מפלים באופן מובהק את פלחי האוכלוסייה החילונית והדתית-לאומית העובדים לפרנסתם אשר אינם מבקשים להתגורר בפריפריה. העירייה סבורה, כי "יש לקדם ולאפשר לאוכלוסיה הטרוגנית להתגורר בעיר ולא ליצור ערים שהמגורים בהם אפשריים רק לבני המעמד הגבוה. נגישותו של דיור הולם ובר השגה לכלל האוכלוסייה חשובה להתפתחות העירונית…אחרת שורה ארוכה של בעלי מקצוע ומעמדות….ידירו רגליהם מהעיר".

עוד נטען כי הקריטריונים לבחירת הזוכים במכרזי מחיר למשתכן נקבעו בהעדר סמכות ואף אינם עומדים בקנה אחד עם החלטת הממשלה: "קריטריונים אלה אינם מאפשרים שיווק יחידות דיור במסגרת מכרזי מחיר למשתכן באיזורים בהם ערך הקרקע עולה על 400 אלף שקל ליחידת דיור כבעיר רעננה. בנוסף, בתוך כל קבוצה מקנים העדפה לפי קריטריון שאינו רלוונטי – ותק נישואים  – ואינם נותנים עדיפות לאוכלוסיות עובדות אשר תורמות למדינה". עוד נטען כי ההחלטה שאומצה על ידי מינהל מקרקעי ישראל ואושרה על ידי שרי האוצר והבינוי והשיכון הינה פסולה ופוגעת בשוויון, בייחוד כאשר המדובר במתן הטבות לרכישת מקרקעין אשר מוגדר כמשאב מוגבל ויקר ובעל רגישות מיוחדת. "קשה שלא לתהות האם קריטריון ותק הנישואים הינו הרלוונטי, הצודק והשוויוני שהמשיבים חושבים שיש לקדם בישראל של שנת 2012".

בהתייחסו לעתירה הדגיש ראש העיר רעננה, נחום חופרי: "רעננה חרטה על דגלה לקדם דיור בר השגה לזוגות צעירים ורואה עצמה מחויבת להיאבק למען הדורות הצעירים ולהבטיח את עתידם לדיור הולם. המצב הנוכחי מאפשר רק לבני המעמד הגבוה ליהנות ממגורים בערים מבוקשות ועלינו להבטיח את הנגישות לכך לכלל האוכלוסייה".

דילוג לתוכן