Search

עיריית רעננה סיימה את שנת 2010 בעודף.

בישיבת מועצת העיר שהתקיימה הערב (יום ה') הציג גזבר העירייה בפני חברי מועצת העיר את הדוחות הכספיים הרשמיים לשנת 2010 שפורסמו על ידי חברת שיף-הזנפרץ ושות', רואי החשבון החיצוניים של העירייה.

הגזבר ציין כי לשנת 2010 תוכנן תקציב של 527 מליון שקל הוצאות לעומת 527 מליון שקל הכנסות. בפועל הביצוע עמד על הכנסות של 543.4 מליון לעומת הוצאות של כ 543.25 מליון כך ששנת 2010 הסתיימה בעודף של 140 אלף שקל.

לשאלת חברי המועצה מדוע יש הבדל כה גדול בין התכנון לביצוע הסביר הגזבר כי בוצעו יותר פעולות שלצידם הכנסות והוצאות. כדוגמא הביא הגזבר את החוגים השונים שמקיימת העירייה בהם חל גידול לעומת התכנון הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות. בנוסף ישנם פרוייקטים חינוכיים או חברתיים שלא תוכננו מראש ושמתוקצבים אם על ידי הממשלה או הכנסות אחרות לצד הוצאות מאוזנות. הגזבר הדגיש כי בכל שנה הביצוע בפועל שונה מהתכנון המקורי של התקציב אך התכנון המוקדם מאפשר לבצע בקרה על ההכנסות וההוצאות במהלך השנה ולוודא שהביצוע נשאר באיזון בין ההוצאות להכנסות ולא יוצר גרעונות לא מתוכננים.

במהלך הדיון שהתקיים במועצה הדגישו חברי הקואליציה את העובדה שבמשך חודשים רבים הפחידו חברי האופזיצייה את תושבי העיר כי העירייה בגרעון של מליוני שקלים אך העובדות מדברות בעד עצמם ולאחר ששנת 2009 הסתיימה בעודף גדול מאוד של למעלה מ 4 מליון שקל, מסתיימת גם שנת 2010 בעודף.

נציגי האופוזיציה הצביעו על נושא עומס המלוות של עיריית רעננה שלטענתם מעמיד את הקופה הציבורית במצב מסוכן ביותר. היקף ההלוואות שלקחה העירייה במהלך השנים עומד בסוף שנת 2010 על 253 מיליון שקל. בתגובה השיב גזבר העירייה כי עומס ההלוואות עומד על פחות מ 47% וזאת לעומת המלצות וועדת סווירי שממליץ לרשויות המקומיות על עומס מלוות של למעלה מ 50% מהתקציב. הגזבר הסביר שמדובר בניהול נכון ולא בלקיחת סיכונים.

בצד השבחים לעירייה על שמירה תקציבית עד כה, לכתבתנו נודע כי בהנהגת העירייה מעריכים כי שנת 2011 תסתיים בגרעון וזאת בשל העובדה שמשרד הפנים לא אישר במלואה את בקשת העירייה להעלות את הארנונה ב 7.5 אחוז כי אם רק בכ 2.5 אחוז. עובדה זו משקפת חוסר של כ 7 מיליון שקל. בהנהגת העיר מחפשים פתרונות לסגירת הפער הן על ידי הגדלת ההכנסות והן על ידי קיצוצים בהוצאות, אם כי העובדה שתשובת משרד הפנים הגיעה רק בסוף מאי מותירה רק שני תחומים בהם ניתן לבטל תוכניות – אגף החינוך ואגף חזות העיר, אך בתחומים אלה ראש העיר אינו רוצה לקצץ.

 

דילוג לתוכן