Search

עיריית רעננה נגד "אמישרגז" – הטמנת צוברי גז ללא היתר.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רעננה הגישה כתב אישום נגד חברת "אמישרגז – חברה אמריקאית ישראלית לגז", העוסקת בשיווק ואספקת גז לצרכים ביתיים ונגד שני מנהליה, בגין ביצוע עבודות בנייה ושימוש בלא היתר לפי חוק התכנון והבנייה (1965).

לפי כתב האישום, במהלך שנת 2010 ביצעה חברת הגז עבודות בנייה ברחוב משה סנה בשכונת לב הפארק, שכוללות הטמנה של צובר גז מתחת לפני הקרקע ללא היתר כנדרש על פי חוק התכנון והבנייה.

לדברי ראש העיר רעננה, נחום חופרי: "עיריית רעננה תמשיך לפעול בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה, נגד כל חברת גז ומנהליה שלא יסדירו את הנושא ויפעלו להוצאת ההיתר הנדרש לכל הצוברים שברשותן".

טרם הגשת כתב האישום, שלח התובע העירוני מכתב התראה וביקש מהחברה להוציא היתר כדין.

תהליך הטמנת צובר תת קרקעי מחייב הוצאת היתר בנייה מרשות מקומית, כאשר הטמנת הצוברים נעשית באישור משרד התמ"ת בלבד הדורש עמידה בתקן הישראלי, המבטיח את בטיחותם של הצוברים ונועד למנוע סכנה.

על חברת הגז להגיש את התוכנית להטמנת הצובר לוועדת בניין עיר ברשות המקומית ולאחר שזו מאשרת, מגישה החברה את התוכנית לכיבוי אש ובמקביל מוגשת התוכנית למפקח האזורי במשרד התמ"ת. האחרון מאשר או מעיר את הערותיו ולבסוף צריכה החברה לקבל את אישור הכבאות ובמידה והכול תקין, מקבל הצובר אישור להטמנה. לאחר הטמנתו, אמור הצובר להיבדק ע"י מכון התקנים.

עיריית רעננה שלחה התראות לכל חברות הגז שנמצא כי הניחו בעבר צוברים ללא היתר ובעקבותיהן, פועלות החברות להסדרת והוצאת היתר לכל הצוברים.

ככלל, על פי חוק, המבצע עבודה או משתמש במקרקעין ללא היתר, דינו קנס או מאסר שנתיים. בנוסף, ראשי ביהמ"ש להורות כי הבניין או חלק ממנו שנבנו ללא היתר או בסטייה מההיתר או מהתוכנית – ייהרס, יפורק או יסולק על ידי הנאשם או על ידי הוועדה המקומית. כן ראשי ביהמ"ש להוציא צו לשינוי מבנה, סגירתו או איסור שימוש או צו התאמת השימוש להיתר/תוכנית.

 

דילוג לתוכן