Search

עיריית רעננה מתכננת העלאה נוספת בתעריף הארנונה למגורים.

בישיבת מועצת העיר הבאה תצביע המועצה על צו הארנונה לשנת 2011 הכולל עליה בתעריף הארנונה למגורים ברעננה בשיעור של 7.5% וזאת מעבר לעדכון האוטומאטי של משרד הפנים בשיעור 1.5% כך שהעליה בפועל הינה של 9%.

יש לציין כי העלאת הארנונה מתרחשת רק שנה לאחר שהעירייה העלתה את תעריף הארנונה למגורים ב 5.5% – ושוב, זאת מעבר לעדכון האוטומאטי של משרד הפנים כך שהעליה בפועל היתה של כ 7%.

צו הארנונה יכנס לתוקף רק לאחר אישור משרד הפנים שצפוי במרוצת 2011 אך יחול רטרואקטיבית החל מחודש ינואר.

למרות שאת שנת 2009 סיימה העירייה בעודף גדול וששנת 2010 תסתיים כנראה באיזון התברר להנהלת העירייה כי לתקציב שנת 2011 יתווספו לתקציב עלויות נוספות שיפרצו את מסגרת התקציב בעשרות מליוני שקלים. לדברי גזבר העירייה, אמיר ברטוב, רק תוספת היוקר לשכר העובדים יעמוד על קרוב ל 10 מליון שקל בנוסף ל 5 מליון נוספים שנובעים מהסכם השכר החדש שחתמה הממשלה עם ההסתדרות. הממשלה אינה מוכנה לשפות את העיריות בסכום זה למרות שבעבר משרד הפנים נהג כך במסגרת מענקי איזון ותשלומי העברה.

הסברים נוספים שניתנו לצורך בהגדלת התקציב הן ההתייקרויות בהוצאות כגון עלויות אבטחה, עלויות הסעות, עלויות מים וכיוצא בזה. בנוסף, בשנה שעברה דחה משרד הפנים את בקשתה של העירייה להעלות גם את תעריף הארנונה לעסקים ויצר בכך חוסר בתקציב שנמשך גם לשנת 2011.

גורמים בעירייה מספרים כי על מנת לסגור את הפער בין הגידול העצום בהוצאות לבין ההכנסות נערכת העירייה, לצד הצורך בהעלאת הארנונה, לקיצוץ מאסיבי בהוצאות כשהכוונה היא לא לפגוע ברמת השירותים הניתנת לתושבים אלא על ידי צמצום עלויות, האחדת מחלקות ותפקידים ועוד.

לטענת גזברות העירייה גם לאחר העלאת הארנונה בשיעור 7.5% תשאר עלות הארנונה למגורים ברעננה הזולה בערי השרון.

דילוג לתוכן