Search

עיריית רעננה זכתה בתעודת הוקרה על ניהול תקין לשנת 2010.

עיריית רעננה זוכה, פעם נוספת, בהכרה על ידי שר הפנים לניהולה התקין – עם זכייתה בתעודת הוקרה על ניהול תקין לשנת 2010. זאת לאחר שעמדה בכל הקריטריונים שקבע המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים לרשויות המקומיות. הפרס יוענק לראש העיר רעננה, מר נחום חופרי בטקס שיתקיים ב-12.9.2011.

התעודה ניתנת לרשויות אשר התנהלו באופן תקין וכן לרשויות משתפרות. בשנה זו נמצאו זכאיות לתעודת ההוקרה 12 רשויות מתוך 255 רשויות מקומיות בישראל, זאת לצד 71 רשויות אשר זכו בפרס ניהול תקין הכולל מענק כספי ורשות משתפרת אחת.

יש להדגיש כי תעודת ההוקרה ניתנת לרשויות איתנות והיא זהה מבחינת משמעותה לפרס הניהול התקין, למעט המענק הכספי הניתן רק לרשויות אשר זכו בפרס הניהול התקין.

הזכאות לפרס ולתעודות ההוקרה ניתנת על בסיס עמידת הרשות העירונית בתנאי סף גבוהים במיוחד הן בתחום המינהל הכספי והן בתחום המינהל הארגוני, הכוללים מדדי יעילות כגון מגבלת הוצאות של עד שליש מהכנסות הרשות על תשלומי שכר (מוניציפאליים), וכן קבלת חוות דעת חיובית ממבקר נבחר מטעם משרד הפנים.

החל משנת תשס"ו (2006 – 2005) התרחבו הקריטריונים לזכאות לפרס השר ועברו ממתכונת הבוחנת נושאים של התנהלות כספית בלבד, לבחינת זכאות רוחבית המתבססת על פרמטרים כמותיים ואיכותיים כאחד.

ראש העיר רעננה, נחום חופרי אמר כי "תעודת ההוקרה הינה הוכחה נוספת לניהול המקצועי של העירייה, ולעבודתם המסורה של העובדים שלנו למען תושבי רעננה."

 

דילוג לתוכן