Search

עיריית רעננה ומלחמתה בקרינה האלקטרומגנטית.

עם תחילת שנת הלימודים וכתשובה לטענות שהועלו לאחרונה פרסמה העירייה את הפעולות שנקטה בשנים האחרונות בנושא קרינה אלקטרומגנטית הנובעים ממתקנים חשמליים המוצבים בבתי הספר.

"להלן פירוט של כל הפעולות שבהן נקטה עיריית רעננה בשנים האחרונות, במסגרת פעילות כוללת למיגון בתי הספר מפני קרינה משדות אלקטרומגנטים:

בשנת 2010 בוצעה בדיקה מקיפה ב- 23 בתי הספר בעיר ונמצאו ליקויים ב- 9 בתי ספר ('אביב', 'מפתן', 'יבנה', 'מטרו ווסט', 'אריאל', 'שקד', 'זיו', אוסטרובסקי', 'ברטוב'), אשר טופלו בהשקעה של למעלה מחצי מיליון שקל.

בשנת 2011 בעקבות התקנת פאנלים פוטו וולטאיים על גגותיהם של 4 בתי ספר ('פעמונים', 'יונתן', 'אגם' ו'יחדיו') בוצעה בדיקת רמות הקרינה האלקטרומגנטית. בבדיקה נתגלה ליקוי בביה"ס 'יחדיו', שאינו קשור לפאנלים הפוטו וולטאיים ואשר טופל מיידית, בשיתוף פעולה מלא עם ועד ההורים. הועד אף יזם בדיקה נוספת של מומחה בלתי תלוי (עמותת מלר"ז – המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר בישראל) אשר נמצאה תקינה.

בשנת 2012 בוצעה בדיקה נוספת מפני קרינה ע"י חברה חיצונית ובלתי תלויה (עמותת מלר"ז) בתיאום עם ועד ההורים היישובי – בעקבות התקנת פאנלים פוטו וולטאיים על גגותיהם של 14 מוסדות חינוך נוספים ('רימון', 'אוסטרובסקי', 'ברטוב', 'הדר', 'אולם ספורט השרון', 'אולם ספורט קרית שרת', 'אריאל', 'זיו', 'היובל', 'אלון', 'דקל', 'שקד', 'בילו', 'יבנה'). בבדיקה לא נתגלו חריגות הקשורות לפאנלים הפוטו וולטאיים ותוקנו ליקויים שנבעו ממקורות אחרים.

בכל בתי הספר בוצעו ומבוצעות כעת פעולות למיגון מפני קרינה. להלן פירוט:

בחטיבת 'אלון' הושקע סך של כ- 400,000 ₪ בהעתקת לוח החשמל הראשי.

בתיכון 'אוסטרובסקי' נתגלה ליקוי באחת הכיתות והוא יטופל עד לפתיחת שנת הלימודים.

בתיכון 'אוסטרובסקי' בצמוד לחדר החשמל הראשי נתגלה ליקוי, שאינו מסוכן ואינו משפיע על מי שהולכים במסדרון. למרות זאת, התבצעו במקום עבודות שהפחיתו את רמת הקרינה, ובמהלך השבוע הקרוב אף יגיעו לביה"ס בודקים של חברת החשמל, כדי לוודא תקינותו של חדר החשמל הראשי.

באולם ספורט 'השרון' נתגלה ליקוי, המשפיע על 6 כיסאות הנמצאים בפינה העליונה של יציע הקהל. הטיפול בנושא יעשה בהתאם להמלצות המשרד להגנת הסביבה.

לסיכום, הודיעה העירייה כי עיריית רעננה פועלת בשקיפות מלאה, ובשיתוף פעולה עם ועדי ההורים של בתי הספר, כדי לוודא שבתי הספר בטוחים לשהייה. לשם כך, העירייה נעזרת בגורמי מקצוע מהטובים ביותר בארץ בתחום מבדקי הקרינה האלקטרומגנטית. בנוסף, מינה ראש העיר רעננה נחום חופרי את סמנכ"ל מינהל החינוך, מיכל הירש-נגרי, כדי לרכז ולעקוב מקרוב אחר הנושא.

ראש העיר הדגיש כי בכל מקום שבו יתברר כי קיים ליקוי, ולו קל שבקלים, מהמלצות המשרד להגנת הסביבה יעשה כל שצריך, כדי לפתור זאת !

 

דילוג לתוכן