Search

עודף כספי של כ-1.7 מיליון ₪ בסיום שנת 2012 בעיריית רעננה

מנתוני הדו"חות הכספיים המבוקרים על ידי משרד הפנים לשנת 2012, עולה כי עיריית רעננה סיימה את שנת 2012 בעודף כספי של 1.7 מיליון שקל – זו השנה הרביעית!

ואילו העודף הכספי המצטבר של העירייה עומד על כ-1.8 מיליון שקל.

בשנת 2012 תקציב העירייה שאושר על ידי מועצת העיר ומשרד הפנים עמד על 605 מיליון שקל כשבפועל, תקציב העירייה שבוצע עמד על סך 596.3 מיליון שקל. סך ההכנסות השוטפות הסתכם ב- 598 מיליון שקל.

מהדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2012 עולה עוד, כי שיעור גביית התשלומים מקרב תושבי העיר עומד על כ-96%.

 

דילוג לתוכן