Search

סיעת מרץ פורשת מהקואליציה.

ראש העיר נחום חופרי לא היה מוכן לחזור בו מחלוקת תפקיד ממלא המקום בין שלושת סגניו. כתוצאה מכך פורשת סיעת מרץ מהקואליציה בתואנה שאינם מוכנים שסגן ראש העיר יואל עזרזר יתמנה לממלא מקום בשל היותו חרדי קיצוני כדבריהם.

בשבוע שעבר, מיד עם תום ישיבת מועצת העיר בה אושרה חלוקת תפקיד המ"מ בין גינזבורג בתחילה לעזרזר בהמשך הקדנציה, הגישו נציגי מרץ מכתב לראש העיר שבו כתבו כי הם מתכוונים לפרוש מקואליציה עם כניסתו של עזרזר לתפקיד בסוף פברואר 2013. בהודעה לעתונות שהוציאה סיעת מרץ התגללו על עזרזר אותו כינו כ "גורם חרדי קיצוני החבר ברשימה הדתית" וטענו כי הוא אינו ראוי לכהן כממלא מקום וכי לא מתאים שחרדי יכהן כראש העיר רעננה במידה וחופרי יפרוש מתפקידו מסיבה זו או אחרת.

אך לא רק בעזרזר משתלחת סיעת מרץ. במכתב ההתפטרות שנשלח לראש העיר כותבת סגנית ראש העיר המתפטרת:

נחום שלום,

"הנני מתכבדת להודיעך על פרישת מרצ מהקואליציה וסיום תפקידי כסגניתך. ויתרתי על תפקיד ממלאת מקום ראש העיר אך אני עדין מסרבת לוותר על עקרונותי.

סיעת מרצ ואני בראשה לא נחזור בנו מהתנגדותנו למינוי מר יואל עזרזר לממלא מקומך ולא נתכחש להודעתנו הפומבית המצהירה בין השאר על התנגדותנו לתכנית הנדל״ן בכפר בתיה".

כעת עוברת וינראוב למתקפה חזיתית כנגד ראש העיר – "בחלוף הזמן העמיקו חילוקי הדעות בינך לביני בסוגיות מהותיות הקשורות בניהול העיר ולדאבוני פעם אחר פעם חזרת בך מהתחייבויות וסיכומים ורוקנת מתוכן משמעותן של מילים כמו ״הכרעות״ ״הבטחות״ ו״החלטות״.

בתפקידך הנוכחי אתה מהווה בדרך התנהלותך נטל על עבודת הדרג המקצועי המשובח של העירייה ופוגע בשירות העירוני".

תגובתו של ראש העיר לא איחרה לבוא: "הידיים ידי רונית אבל הקול…". חופרי רומז בתגובתו לכך שחלק מחברי מרץ הפכו לקיצוניים בשנה האחרונה וגוררים עימם את כל הסיעה. לדברי מקורבים מרץ טיפסו על עץ גבוה בכל האמור למצעד הגאווה ולתחבורה ציבורית בשבת ובשני הנושאים ספגו תבוסה מידי חברי הקואליציה מסיעתו של ראש העיר והרשימה הדתית.

סיעת מרץ בעלת חמישה חברי מועצה תפשו תפקידים רבים בשורות הקואליציה. עם פרישתם מתפנים תפקידים אלה לטובת חברי הקואליציה האחרים. מדובר בתפקידים מרכזיים כגון סגן ראש העיר, האחריות על אגף תרבות ונוער, על מועצת הנשים, מועצת הגימלאים, נושא הצעירים, יו"ר ועדת מכרזים ועוד ועוד.

 

דילוג לתוכן