Search

מתן תמיכות במוסדות ציבור לשנת התקציב 2014.

בפרסום שיצא בסוף שבוע זה, מזמינה עיריית רעננה עמותות ומוסדות ציבור העומדים בקריטריונים לקבלת תמיכה מהרשות המקומית להגיש את בקשתם לתמיכה בשנת התקציב 2014.

מדובר בתמיכה הניתנת לעמותות הפועלות בתחומי חינוך, תרבות, דת, רווחה, ספורט וכדומה על מנת לסייע לפעילותם לטובת תושבי רעננה. את הבקשות ניתן להגיש בגזברות העירייה עד ליום ה 20 לינואר 2014. הפרסום מציין כי תאריך זה הינו "היום הקובע" וכי כל בקשה שתוגש לאחר מועד זה תדחה ללא דיון.

בקשנו מאריה פרידמן, חבר מועצת העיר היוצאת אשר היה חבר ועדת התמיכות בקדנציה הקודמת, להבהיר במה מדובר.

פרידמן: "העירייה מחלקת תמיכות בסכום של כ 8 מיליון שקל כשמרבית הסכום מוקצב לקבוצות הספורט ולסימפונט רעננה. מבחינת הציבור הדתי, בתי כנסת המאוגדים כעמותות יכולים לקבל תמיכה בבנייה או שיפוץ של מבנה בית הכנסת כמו גם בנגישות לנכים. תנועות הנוער מקבלות את תקציבם באמצעות התמיכות כנו גם קבוצות הנוער של אגודת הספורט "אליצור". גם עמותות תרבות תורנית העוסקות בשיעורי תורה ועמותות העוסקות בחסד ורווחה – וכאלה לא חסרות בציבור הדתי – זכאים כולם לקבל תמיכה מעירייה עובר פעילותם.

על ראשי הקהילות וראשי העמותות לאסוף את טופסי הבקשות לתמיכה מגזברות העירייה, למלא את הבקשה במלואה ולוודא שהבקשה מוגשת בזמן לגזברות העירייה. בשנים קודמות הגישו מספר קהילות באיחור של מספר שעות ולא יכולנו לדון כלל בבקשותיהם שנדחו על הסף".

פרידמן מדגיש כי בקדנציה הקודמת דאג להוספת סכום תמיכה בבתי הכנסת עבור נגישות ולכן גם בתי כנסת שכבר הגיעו למקסימום סכום התמיכה המצטבר האפשרי – יכולים לבקש תמיכה באם הם מבקשים להוסיף מעלית, רמפה לעגלות גלגלים או להנגיש את השירותים לנכים. "בקדנציה האחרונה התאפשר לבתי כנסת וותיקים כגון יבנה, אריאל, לכו נרננה ועוד שכבר הגיעו לתקרת התמיכה לקבל תמיכה של 40% מסכום עלות מעלית המאפשרת נגישות לכל קומות בתי הכנסת למי מקהל המתפללים הנזקק לכיסאות גלגלים".

דילוג לתוכן