Search

מתכוננים לקראת תמיכות 2013

חבר מועצת העיר אריה פרידמן, נציג הרשימה הדתית המאוחדת בועדת התמיכות העירונית פנה בשבוע שעבר אל יושבי הראש של קהילות בתי הכנסת ברעננה. בדוא"ל ששלח ביקש פרידמן להזכיר לכל הקהילות כי התאריך האחרון להגשת בקשה לעיריית רעננה עבור תמיכה לבניה ושיפוצים לשנת 2013 הוא סוף נובמבר וכל קהילה הרשומה כעמותה וזקוקה לתמיכה בנושאי בניה ונגישות זכאית לפנות ולבקש תמיכה מהעירייה.

פרידמן: "כמדי שנה, כחלק ממדיניות הרשימה הדתית לדאוג לצרכי כל הגוונים המשתייכים לציבור הדתי או המסורתי, אני פונה אל כל הקהילות בעיר ומזכיר להם כי עליהם להגיש את בקשתם לתמיכה לפני התאריך הקובע משום שתאריך זה הוא סופי ומוחלט. לפי החוק, לועדה אין שום שיקול דעת לקבל או לדון בבקשות שהתקבלו לאחר תאריך זה. בשנים קודמות היו קהילות שפספסו ביום ולא היה לנו שום אפשרות להעלות את בקשתם לדיון בועדה".

בנוסף ביקש פרידמן מהקהילות שקיבלו תמיכה בשנת 2012 ולא ינצלו את הסכומים עד תום להודיע איזה סכום לא ינוצל. "עד לקדנציה זו כספי תמיכות רבים שלא נוצלו – נמחקו מספר התקציב משום שלא ניתן להעביר סכומים משנה לשנה. סכומים שלא ילקחו עד סוף 2012 – ילכו לאיבוד". פרידמן מסביר שמתחילת הקדנציה הרשימה הדתית דואגת שסכומים שלא נוצלו על ידי קהילות מסויימות יוחזרו בהסכמת הקהילות לגזברות ויועברו לידי קהילות אחרות הזקוקות לסכומים נוספים באותה שנת תקציב.

 

דילוג לתוכן