Search

משרד הפנים: פעילות תקינה של עיריית רעננה.

דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2012 של רו"ח משרד הפנים שפורסם באחרונה, מציג מסקנות חיוביות על פעילות עיריית רעננה לתקופה זו. הדו"ח, שנועד לאתר ליקויים בתפקודי הרשויות המקומיות השונות בישראל, כולל ביקורת בנושאים שונים על פי הנחיות משרד הפנים הבוחנת את התקינות בכל תחומי הפעילות לרבות תקציב, שכר, מכרזים ועוד.

השנה, בהתאם להנחיית משרד הפנים, ביצע רו"ח ביקורת ממוקדת בנושא תהליך מתן התמיכות. הביקורת קובעת שתהליך מתן התמיכות בעיריית רעננה התנהל כדין ובאופן תקין וללא חריגות, למעט הערה על השלמת תהליכי פיקוח: קבלת דוחות ביצוע תקופתיים מגופים מקבלי תמיכות, וכן אישור תכנית פיקוח על ידי ועדת התמיכות – ממצא שמציין רו"ח בדו"ח שהעירייה כבר תיקנה לגבי שנת 2013.

בין ממצאי הדו"ח שצוינו: "על פי הביקורת שבוצעה לא נתגלו תמיכות שניתנו ללא אישור כנדרש בנוהל תמיכות"; "התשלומים על פי הבקשות לתמיכות שאושרו, הועברו ישירות לחשבונות הבנק של הגופים הזכאים, בהתאם להנחיות הנוהל".

כמו כן התבצעה השנה בדיקה ממוקדת בנושא מכרזי פינוי האשפה וגינון, שהציגה תוצאות תקינות לעירייה. בין היתר מצוינת בדו"ח זכייתם של שני קבלנים מורשים במכרז פינוי אשפה ביוני 2013. הדו"ח מציין את עובדת הימשכות המכרז מעבר למתוכנן, המוסברת בכך שהותאם למהלך רחב היקף של הפרדת אשפה במקור. עיריית רעננה החלה במהלך בשנת 2009, והוא העלה צורך בהכנת מכרז תואם, ומורכב מהרגיל וכלל מעורבותם גופים חיצוניים כגון המשרד לאיכות הסביבה לאבטחת תקינותו.

על פי הנוהל, יועבר הדו"ח המפורט לחברי ועדת הביקורת העירונית שיקיימו עליו דיון, והמלצותיה יובאו לדיון ואישור במועצת העיר.

דילוג לתוכן