Search

משרד הפנים פותח ברעננה מרכז שירות לתושב

שירות נוסף של עיריית רעננה יוצא לדרך: במרכז השירות לתושב הפועל ברחוב קלאוזנר, תפתח ביום א' הקרוב (20.7.14) תחנה של משרד הפנים אשר תספק שירותים לתושבי רעננה בלבד.

לקראת הפעלת השירות, מספר עובדי עירייה עברו הכשרה מתאימה במשרד הפנים. הבקשות יתקבלו רק על ידי מבקש השירות (נוכחות אישית חובה).

התחנה תפעל על פי הנחיות משרד הפנים, כאשר כל המסמכים והתנאים הנדרשים הינם בהתאם להוראות משרד הפנים בלבד. לאחר מילוי הטפסים הרלוונטיים, יישלחו כל המסמכים והתעודות המבוקשים על ידי משרד הפנים בדואר.

השירותים שיינתנו בתחנה הינם: • תעודת זהות ראשונה.

• ניפוק תעודת זהות חלופית במקום תעודה בלויה.

• ניפוק תעודת זהות בעקבות שינויים/ תיקונים בפרטים האישיים.

• ניפוק ספח תעודת זהות במקום אבוד/בלוי.

• ניפוק תעודת לידה למי שנולד בישראל.

• שינוי שם ובקשה לשינוי סטטוס עקב נישואין או גירושין.

• שינוי מען.

• ניפוק תעודת פטירה.

• רישום או שינוי שם פרטי של ילוד בספחי ת"ז של ההורים.

• תיקון/שינוי פרטים אישיים במרשם האוכלוסין.

• ניפוק דרכון לאומי ראשון למבוגר או בקשות לחידוש דרכון – בכפוף להמצאת אישור על תשלום באינטרנט. • ניפוק תעודת חיים. • תמצית ממרשם התושבים.

• הודעה על שינוי כתובת למשלוח דואר.

שעות הקבלה בתחנה הן בימי הפעילות של המרכז לשירות התושב: ימים א',ב',ד',ה' בין השעות 08:00- 14:00, יום ג' בין השעות 15:00 – 17:00

דילוג לתוכן