Search

מרצ מרצ תרדוף…

לפני כחודש פרשה סיעת מרצ מהקואליציה העירונית ובאופן מיידי התארגנה הנהלת הקואליציה לחילופי גברי בכל הועדות שנציגי מרצ עמדו בראשם. למרות שנציגי מרצ היו מודעים לנושא ולקחו זאת בעת פרישתם, ההלם על הדחתם מהתפקדים השונים ניכר על פניהם וגרם אף לפרצי זעם מצידם מדי פעם בפעם.

בתחילת הקדנציה כחברת קואליציה וכסיעה הגדולה במועצה קיבלה מרצ מספר רב של ראשות ועדות שרובם נחשבות משמעותיות. בעקבות פרישתה מהקואליציה בוצעו השינויים הבאים:

ראשות הועדות הבאות הועברו מידי מרצ לחברי סיעתו של ראש העיר: ועדת מכרזים, ועדת גימלאים, ועדת צעירים, מועצת הנשים, ועדת תחבורה וועדת רישוי עסקים.

ראשות הועדה לקידום מעמד הילד תועבר מידי נציגת מרצ לדרורה כהן, חברת המועצה מטעם הרשימה הדתית העומדת גם בראשות ועדות הנוער, התנדבות והסובלנות.

ראשות הועדה לפיתוח כלכלי תועבר מידי נציג מרצ לידי אריה פרידמן, חבר הרשימה הדתית, העומד גם בראשות הועדה לקשרי חו"ל. בנוסף, לפי בקשת ראש העיר תוקם ועדה חדשה, ועדת החינוך המשלים, שתאפשר לפרידמן לתת כתף לראש העיר ולהוות "מחזיק תיק" בשמו בכל הקשור לאגף החינוך הבלתי פורמאלי.

בנוסף צורף אריה פרידמן לועדת הכספים יחד עם חבר המועצה מיכאל רייזמן וזאת על מנת לעבות את שורות הקואליציה בועדה.

 

דילוג לתוכן