Search

מקווה במזרח העיר – הסתיים שלב התכנון ומתחיל שלב הבניה.

לכאורה פרסום שגרתי של עוד מכרז עירוני. עוד מודעה בנוסח לקוני של: "מכרז פומבי מס. 13/2012, סיווג – בניה, סיור קבלינים בתאריך…" אבל לגבי הציבור הדתי ברעננה פרסום המכרז הספציפי הזה מהווה לא פחות מאשר אירוע היסטורי – מכרז פומבי להקמת מקווה טהרה במזרח העיר.

שנים רבות מדובר בצורך הקיים בהקמת מקווה טהרה במזרח העיר שהתווסף לאלו הקיימים – הוותיק ברח' הרצל במרכז רעננה ובשכונת בקרית שרת במערב העיר. בשל סיבות רבות הנושא לא יצא אל הפועל וכעת, סוף סוף, מתקיים תהליך מכרז שבסופו תבחר החברה הקבלנית שתבנה את הפרוייקט.

בתחילת קדנציה זו לקחה על עצמה הרשימה הדתית את המשימה להקים את המקווה המיוחל. יחד עם ראש העיר חופרי קבעו מהלך ותאריך יעד להקמת המקווה על תילו. המהלך החדש מתייחס להקמת מקווה בשלבים ובצורה מודולרית – בשלב ראשון מבנה בגודל 110 מטר מרובע עם בור טבילה אחד ובשלב השני הגדלתו ל 140 מטר מרובע והוספת בור טבילה שני. ראש העיר הוביל את המהלך במועצת העיר לאישור התקציב העירוני לפרוייקט והוריד את ההנחיות המתאימות לאגף ההנדסה ומנהל התכנון כשחברי הרשימה הדתית לקחו על עצמם את המשימה להסביר לציבור הדתי את המהלכים למתווה החדש להקמת המקווה כשהמטרה היא בשלב ראשון להקל על הלחץ הקיים במקווה המרכזי במהלך השבוע ובמיוחד לתת פתרון אמיתי לטבילה בערבי שבתות שבהם נשות מזרח העיר נאלצות לכתת רגליהם מספר קילומטרים אל המקווה ברחוב הרצל. "בשלב השני יתווסף בור נוסף שכרגע אין עבורו תקציב ולכן החלטנו ראשית לצאת עם הפרוייקט לדרך כשלנגד ענינו עמדה מצוקת ערב שבת. בהמשך נמצא פתרון לנושא התקציבי ונגדיל את המקווה לבור שני" אומרים חברי הרשימה הדתית.

למעשה, המכרז הפומבי כבר היה אמור לצאת לפני כשנה אך בשל עיכובים בירוקרטיים של משרד הדתות נדחה העניין משנת תקציב אחת לשניה. סגן ראש העיר יואל עזרזר השקיע מאמצים רבים במהלך מול משרד הדתות והצליח לבטל את העיכוב שנגרם לפרוייקט ולחדש את סכום ההשתתפות של המשרד בתקציב המקווה.

תום מועד הגשת ההצעות למכרז הוא תחילת מאי ובמהלך החודש תבחר החברה המתאימה. הצפי למשך הבניה הוא כשמונה חודשים כך שאם הכל יתנהל כפי שצריך הרי שגמר הבניה אמור לחול בטבת-שבט תשע"ג, ינואר-פברואר 2013.

מהרשימה הדתית המאוחדת נמסר: "זו משימה נוספת שהרשימה הדתית לקחה על עצמה להשלים במהלך הקדנציה הנוכחית ועמדה בה בהצלחה. אנו שולחים את ברכתנו לראש העיר נחום חופרי על השלמת שלב התכנון של הפרויקט והכניסה לשלב הבניה של המקווה ומודים לו על שיתוף הפעולה המלא".

 

דילוג לתוכן