Search

מעקב דתילי רעננה – מקווה מזרח העיר בבניה!!

כזכור, במכרז העירוני לבניית מקווה הטהרה במזרח העיר זכתה החברה הירושלמית "טוהר מקוואות". בימים אלה, לאחר חתימת ההסכם בין העירייה לבין החברה הזוכה החלה עבודת הבניה באתר.

אתר הבניה תוחם בגדר ועבודות העפר לחפירת בור הטבילה הושלמו. כעת החלו עבודות דיפון הבור והקמת המבנה.

בניית המקווה המוקם במגרש פנימי ברחוב דוד אלעזר סמוך לפינת רבוצקי, צפוי להמשך כשמונה חודשים גמר הבניה אמור לחול בטבת-שבט תשע"ג, ינואר-פברואר 2013.

 

דילוג לתוכן