Search

ממ"ד או ממ"ח – ממלכתי דתי או ממלכתי חרדי???

לאחרונה התפרסמה במפתיעה הודעה מטעם מנהל החינוך הדתי במשרד החינוך על תוכנית חדשה שבמסגרתה 40% משעות הלימוד בבתי הספר הממלכתיים-דתיים יוקדשו ללימודי קודש וזאת על חשבון לימודי מדעים, אמנויות, עברית ועוד.

התוכנית שללה את שיקול הדעת של המנהלים בקביעת מערכת השעות השבועית, והכתיבה מערכת שעות שאילצה בתי ספר רבים להקטין את היקף שעות ההוראה של לימודי החול על מנת לעמוד במכסת אחוז השעות ללימודי הקודש.

לטענת מנהל החינוך הדתי הדרישה ליחס של 40% לימודי קודש לעומת 60% לימודים כלליים התהוותה בעת הקמת זרם החינוך הממלכתי דתי וברבות השנים בתי הספר הגדילו את שעות הלימודים הכלליים על חשבון לימודי הקודש.

סגן ראש העיר היוצא, אריה פרידמן, החבר בפורום הורי הממ"ד הארצי מספר: " עם פרסום התוכנית יצא פורום הורי הממ"ד הארצי בפניה פומבית לראש מנהל החינוך הדתי אברהם ליפשיץ בה שטח את התנגדותו להחלת התוכנית החדשה באופן גורף. טענת הפורום היא שהזרם הממלכתי-דתי מגוון ובעוד שישנה אוכלוסייה התומכת מאוד בחיזוק לימודי הקודש הרי שהזרם מרכזי של הורי הממלכתי דתי חושב שחיזוק לימודי הקודש אסור שיבוא על חשבון לימודי החול".

ממשיך פרידמן: "פורום ההורים בשיתוף גורמים אחרים ובתיאום עם חבר הכנסת זבולון אורלב קיים דיון בנושא עם ראש המנהל לחינוך דתי אברהם ליפשיץ וביחד הגענו להלחטה שתאפשר לכל בית ספר להתאים לעצמו את מערכת השעות המתאימה לאוכלוסית בית הספר ובכך לענות על הצרכים של כלל האוכלוסייה הציונית-דתית".

מדובר בפשרה אליה נעתר המנהל לחינוך דתי בעקבות פניות רבות של ועדי הורים מרחבי הארץ, אותן קידם יו"ר המפד"ל, ח"כ זבולון אורלב, המכהן גם כיו"ר ועדת המשנה לחינוך ממלכתי דתי בועדת החינוך. ח"כ אורלב הציע לליפשיץ כי תתאפשר גמישות רבה יותר למוסדות החינוך בתוכנית הלימודים, על פי אופיים של בתי הספר.

על פי ההחלטה, המנהלים יהיו רשאים לקבוע בעצמם כ-20 אחוז מתכנית הלימודים דבר שיסייע לבתי הספר לעצב את לוח השעות בהתאם לצביון ואופי הקהילה.

חבר הכנסת זבולון אורלב: "הואיל ותחת כיפת החמ"ד קיימים מוסדות חינוך ממ"ד על כל רצף השקפות העולם, הדעות ואורח החיים הציוני דתי, המלצתי לאפשר לכל קהילה חינוכית להביא לידי ביטוי את אופייה ובלבד שליבת תכנית הלימודים הכללית ושל החמ"ד תישמר כראוי, על-פי הגדרות של המשרד ושל החמ"ד".

 

 

דילוג לתוכן