Search

מכרז פומבי לפיתוח שכונת נווה זמר.

החברה העירונית לפיתוח רעננה ותאגיד מי רעננה הודיעו על יציאה למכרז פומבי לביצוע עבודות תשתית ופיתוח להקמת שכונת נווה זמר.

המכרז יפורסם החל מיום ה', 6.6.13, באתר האינטרנט העירוני של עיריית רעננה ובמודעות בעיתונות המקומית והארצית.

במכרז רשאים להשתתף מציעים אשר עומדים בכלל תנאי הכשירות, כמפורט במכרז לרבות ניסיון קודם ומוכח בפרויקטים דומים, מיומנות מקצועית, איתנות פיננסית, סיווג קבלני – ועוד. מפגש מציעים להכרת המכרז ותנאיו והכרת האתר המיועד לביצוע העבודות ייערך במשרדי החברה העירונית לפיתוח רעננה, ביום ה', 13.06.2013, בשעה 10:00. השתתפות המציעים במפגש הינה חובה.

המכרז קורא למציעים וביניהם קבלני כבישים, תשתית ופיתוח להגיש מועמדותם לביצוע העבודות בשכונת נווה זמר הכוללות בין היתר פריצת דרכים, צנרת מים וביוב, ניקוז, תשתית חשמל ועוד.

המכרז יהיה זמין לרכישה ועיון החל מיום א', 9.6.2013, במשרדי החברה העירונית לפיתוח רעננה שברחוב אחוזה 56, ובתיאום מראש בטלפון 09-7733350.

דילוג לתוכן