Search

מימון מפלגות על-פי ההלכה: על המדינה לממן את המפלגות למען טוהר הבחירות.

אנו מצויים בעיצומה של תקופת בחירות מסעירה, כשבימים אלו עולה השאלה: האם ראוי כי מוסדות השלטון יממנו באופן מלא או חלקי, את עלות מסעי הבחירות של המפלגות השונות ואף את הבחירות המקדימות (הפריימריז) שעורכות חלק מהמפלגות? מכון כת"ר לכלכלה ע"פ התורה שבראשו עומד הרב שלמה אישון רב מזרח העיר רעננה, הוציא היום נייר עמדה התומך בעמדת המדינה: מימון עלות מסע הבחירות של המפלגות השונות יתקיים ע"י מוסדות השלטון, כדי לשמור על טהרת הבחירות והבוחרים.

בראש כל קהילה יהודית עומד גוף הנקרא'טובי העיר' או 'פרנסים', שחבריו נבחרים ע"י הקהילה ולפעילותם הציבורית קיים תוקף הלכתי מחייב, כאשר הבחירה הציבורית מקנה לטובי העיר את מעמדם. בהלכה נקבעו כללים ברורים לטוהר הבחירות, והיעדר השפעה פסולה על הבוחרים. כך, למשל, אם ניתן שוחד לבוחרים, אין תוקף לבחירות, והמועמד שנתן שוחד נפסל מלהתמודד בשנית.

פוסקים רבים קבעו כי במדינת ישראל, ממלאות הכנסת והממשלה את תפקיד 'טובי העיר', לפיכך הבחירות הכלליות לכנסת הן המקבילה לבחירות של בני הקהילה לטובי העיר. לאור האמור, ברורה חשיבותן ההלכתית של הבחירות לכנסת ועריכתן בצורה ראויה.

על פי נייר העמדה, במדינת ישראל, כמו גם במדינות זרות רבות, מעוגן בחוק – מימון ציבורי של מסע הבחירות, ברמה זו או אחרת.נראה לומר כי לפי ההלכה יש לצדד במימון ציבורי מסוים של הבחירות, הן הכלליות והן המקדימות, משולב במימון פרטי מוגבל. זאת בשל ההקפדה היתרה על טוהר הבחירות ועל אי-תלותם של נבחרי הציבור באינטרסים פרטיים של יחידים.

עוד נכתב בנייר העמדה כי "העמדת נבחרי ציבור אמינים היא עקרון ציבורי-הלכתי חשוב, המצדיק מימון ציבורי".אמנם, ממשלת ישראל אינה אחראית אך ורק על טוהר הבחירות, אלא על שורה ארוכה של תחומים, שחלקם הכרחיים וחיוניים להצלת נפשות, כגון בטחון ובטחון פנים.

עם זאת, רבים מחכמי זמננו קבעו כי אין המדינה חייבת להקצות את כל משאביה לפיקוח נפש, ומותר לנבחרי העם לתקצב גם מטרות שאין בהן פיקוח נפש כלל. זאת, מפני שחלוקה מעין זו מהווה בעצמה פיקוח נפש ברמה הציבורית,והן משום שכספי הציבור נחשבים כממון המשותף לכלל אזרחי המדינה. לכן יש להתחשב בדעתם של האזרחים באמצעות נציגיהם הנבחרים, בעת קבלת ההכרעה על חלוקתם למטרות ויעדים ציבוריים שונים.

על-פי ההלכה ראוי כי יינתן סיוע ציבורי למועמדים בבחירות המקדימות במפלגות, והן למפלגות המתמודדות בבחירות הכלליות לכנסת. עם זאת,יש להגביל סיוע זה לרמת הוצאה סבירה, כפי שאכן מתבצע כעת, על-פי חוק מימון מפלגות.

ראש מכון כת"ר, הרב שלמה אישון: "בימים אלו בהם המדינה צועדת במסע לבחירות לכנסת, ראוי לבחון ולהתייחס לנושא מימון המפלגות מהזוית ההלכתית. בטוחני כי בנושאים בהם קיימת השפעה על אזרחי ישראל, ראוי לעשות את כל המאמצים בהתאם למסגרת ההלכתית וזאת כדי למנוע הליכים בלתי כשירים".

 פורסם לראשונה ב"דתילי ישראל".

דילוג לתוכן