Search

מועצת העיר רעננה קוראת לביטול תאגידי המים.

מועצת העיר רעננה אישרה בישיבתה האחרונה, יום ה' 7.3.2013, את הצעת ראש העיר רעננה, נחום חופרי, לביטול תאגידי המים והביוב והשבת ניהול משק המים מתאגיד מי רעננה לידי עיריית רעננה. את המאבק בנושא מוביל ראש העיר בשיתוף עם תושבי העיר קרי פכטר וחיים שמשי, בשילוב כוחות לטובתם ורווחתם של תושבי העיר.

בהמשך להחלטה תנקוט עיריית רעננה, במספר צעדים שנועדו להשיב את ניהול משק המים לידי העירייה ולהוריד את מחירי המים: בימים אלו, מצויה העירייה בשלבי ההכנה של העתירה לבג"ץ לפטור את העירייה מחובת התאגיד ולהורות על הורדת מחירי המים, זאת לאחר שהעבירה בקשת מידע לתאגיד על אודות הרכב עלויות המים והסיבה למחירם הגבוה; בנוסף, מיד עם כינונה של ממשלת ישראל בכוונת ראש העיר, נחום חופרי, ומובילי המאבק לפנות לשרי האוצר הפנים והתשתיות בבקשה להחזיר את הטיפול בנושא לידי עיריית רעננה, וכן לפנות לועדת הכספים של הכנסת ולהפעיל כל לחץ להורדת מחירי המים.

ראש העיר רעננה, נחום חופרי: "מאז ומעולם התאפיינה רעננה בניהול תקין של משק המים העירוני, ללא כל צורך בהקמת התאגידים והתערבות חיצונית. נמשיך לפעול במלוא המאמץ ולנקוט בכל הצעדים להשבת השליטה על תאגיד המים לעירייה, ולהקל בכך בראש ובראשונה על תושבי העיר הנושאים בנטל העלויות הלא מוצדק".

 

דילוג לתוכן