Search

מהפכת הבורקס של הרבנות הראשית.

פורסם לראשונה בדתילי ישראל.

השינוי שדורשת הרבנות הראשית בנוגע לבורקסים שמעתה יחויבו המאפיות הכשרות לייצר בורקסים מסוג פילס שהם פרווה כמשולש סגור או כשבלול, והפילסים החלביים יהיו בצורת חישוק או אצבע רחבה. קרואסונים ורוגלך פרווה ייוצרו כשהם ישרים, וכשהם חלביים – בצורת סהר. החלטת הרבנות התקבלה לאחר דיווחים שהתקבלו על טעויות ותקלות שנגרמו לציבור שומר הכשרות.

הבורקס הוא מוצר מיוחד מבחינה כשרותית, משום שהוא משווק ללא אריזה נפרדת לכל פריט, ומקובל להגיש אותו באירוחים בנפרד מכל סממן שיכול לאפשר לשומר הכשרות לדעת האם המאכל הוא פרווה או חלבי. לכן צורת הבורקס היא האמצעי הסביר היחידי שבאמצעותו ניתן לדעת את סיווג המזון.

בשנים האחרונות רבתה היצירתיות ברוך ה' בתחום המאפים, מגוון הטעמים והמילויים גדל – וגם מגוון הצורות. גידול המגוון הוביל לריבוי התקלות, ולכן נחלצה הרבנות הראשית לקבוע את הנהלים הללו.

לפני מספר חודשים החל תהליך גיבוש הנהלים בהידברות עם בעלי המאפיות הגדולות לגבי אפשרויות הייצור השונות, והנוהל שהתקבל לבסוף מתאים לתנאים הטכנולוגיים הקיימים כיום בענף ומקובל על רוב היצרנים הגדולים.

הנוהל החדש נועד לא רק כדי למנוע מכשלה מציבור שומרי הכשרות, הוא גם מיישם הלכה מפורשת בשולחן ערוך: "אסרו חז"ל ללוש עיסה בחלב בלא היכר, כדי שלא יבואו לאכלה עם בשר … אם אפו פת שנלוש בחלב, אסור לאוכלה כלל אפילו לבדו אפילו עם חלב" (יורה דעה, סימן צ"ז).

הנוהל החדש ייכנס לתוקפו בר"ח אלול – 7 באוגוסט. החל מתאריך זה יצרנים שיחרגו מהנוהל לא יוכלו עוד להציג עצמם ככשרים ותוסר מהם תעודת הכשרות, וכן תוצרתם לא תיקלט אצל משווקים המחזיקים תעודת כשרות.

 

דילוג לתוכן