232-RS הוא תקן תקשורת ידוע ופופולרי להעברה טורית של מידע בינארי, המידע הבינארי מועבר בין מכשיר המשמש כמקור מידע ונתונים לבין מכשיר שמטרתו לקלוט את המידע. ממשק 232rs משמש בין היתר לחיבור ציוד קצה למודמים, למחשבים, לשעוני נוכחות במפעלים ובמקומות עבודה שונים, למערכות בקרת כניסה, למכשירים חשמליים ואלקטרוניים, למקרנים ועוד.

תקן 232rs בתקשורת נתונים

כאמור, תקן 232rs הוא הכינוי המקובל להעברת נתונים באופן בינארי וסריאלי בין ציוד קצה מסוג DTE לבין מחשב או מכשיר אחר עם חיבור סריאלי DCE. התקן נועד להסדיר את המאפיינים החשמליים ואת תזמון האותות ומשמעותם, כמו כן התקן מסדיר את המבנה הפיזי של חיבורי הקצה. כדאי לדעת כי תקן 232rs נחשב לוותיק, הגרסה העדכנית של התקן נקבעה כבר בשנת 1997, כאשר הגרסה הראשונה של תקן התקשורת הוגדרה ב-1969.

Photo by Matthew Henry from Burst

בהגדרות של תקן התקשורת 232rs נקבעו המאפיינים הייחודיים הבאים:

ממיר תקשורת מסוג 232rs מתאים למגוון שימושים, הוא מאפשר לחבר כל מוצר בעל חיבור מסוג 232rs לרשת מחשבים. ראוי לציין כי המתאם מאפשר תקשורת דו כיוונית, המכשיר המשמש כמקור מידע לבין המכשיר המשמש כקולט מידע. הממיר כולל קווים נפרדים לאותות נכנסים וקווים נפרדים לאותות יוצאים כדי לאפשר את זרימת הנתונים בו זמנית, בשני כיוונים נפרדים. לכן, באמצעות מתאם 232rs אפשר לחבר רק מכשיר אחד בכל קצה של קו התקשורת.

כדאי לדעת כי אורך הכבל המשמש להעברת אותות ונתונים באמצעות תקן תקשורת 232rs מוגבל באורכו ויכול להגיע עד 15 מ’, בין ציוד קצה מסוג DTE לציוד DCE. מהירות העברת הנתונים יכולה להגיע עד 230,000 ביט בשנייה.

באופן כללי, יש שלוש שיטות ואפשרויות לעבוד עם מתאם תקשורת 232rs:

השימוש המקורי בתקן 232rs היה לחיבור מודמים למחשב באמצעות כבל סריאלי ישיר, עם השנים החלו להשתמש בתקן זה למגוון מוצרים ושימושים נוספים.