Search

לקראת תקציב עיריית רעננה לשנת 2012 / אריה פרידמן

כל רשות מקומית עובדת במהלך השנה על פי שני ספרי תקציב. התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח. התקציב הרגיל משמש לפעילות שוטפת של כל אגפי העירייה – חינוך, רווחה, חזות העיר וכיוצא בזה כאשר מקורות התקציב הם מהכנסות הארנונה, תקציבים ממשרדים ממשלתיים והכנסות ממקורות עצמאיים כשהכוונה בכך היא תשלומים המתקבלים מתושבי העיר או גורמי חוץ עבור שירותים הניתנים כגון: גני יול"א, חוגי בתי התלמיד, קייטנות, חוגי ספורט וכיוצא בזה.

בנוסף לתקציב הפעילות הרגיל של העירייה, תאשר המליאה תקציב תב"ר להשקעה בפיתוח, סלילה, בניה ושיפוצים. מדובר בתקציב שמיועד לבניית תשתית, לסלילת כבישים, לבניית מוסדות וכיוצא בזה. מקורות התקציב הם תשלומי הפיתוח וההשבחה, תקציבים ממשרדים ממשלתיים או תרומות מגורמים שונים כפי שמתקיים בבית בנג'י ובבית הספר היסודי תל"י הנבנים בימים אלה.

תפקידי כנציג הציבור הדתי, מעבר לאחריותי כחבר מועצת העיר בכל האמור לשמירה על תקציב מאוזן וללא בזבוז של כספי ציבור, הוא לשמור על האינטרסים של הציבור הדתי. בשנים קודמות, כסגן ראש העיר, נאבקתי על הגדלת תקציבי התרבות התורנית, גידול בהשתתפות העירייה בתקציב התיכון לבנות אמי"ת רננים, שמירה על רמת התמיכה בשיפוצי בתי הכנסת ועוד. בנוסף אני מנהל מאבק להגדלת תקציבי תנועות הנוער ומקווה שאצליח בכך. כל זאת בתקציב הרגיל.

לגבי תקציב הפיתוח דרשתי מראש העיר כי הנושאים שסוכמו בנינו בשנים קודמות ימשיכו לקראת סיום ביצוע בשנה זו. מדובר בהקמת המעלית עבור שבט "יובל" בסניף בני עקיבא מרכז. העברנו את אישור ביצוע הפרוייקט בועדה לתכנון ובניה וכעת צריך לגשת לביצוע. נושא שני הוא הקמת המקווה במזרח העיר שהתקדם יפה עד לפני מספר חודשים ופתאום נתקע. אנחנו לוחצים חזק שהתקציב שכבר אושר על ידי משרד הדתות אכן יעבור ולא יתמוסס מסיבה זו או אחרת של שר הדתות. בנוסף יש להגדיל את המבנה של שבט "הראל", הצופים הדתיים, אפילו אם מדובר במבנה יביל. המבנה הקיים קטן מדי עבורם ויש לאתר מבנה יביל ולהעבירו למתחם הצופים הדתיים.

גולת הכותרת מבחינתי היא בניית בית מת"ן- השרון (בית המדרש לנשים) כקומה שניה בתיכון אמי"ת רננים. אישרנו את הפרוייקט בשנה זו ובשנה התקציב הבאה יש לוודא ביצוע הפרוייקט כאשר כממש בימים אלה מתקיימים דיונים עם מהנדס העיר לגבי גודל המבנה וההיבטים האדריכליים שלו. מקורות התקציב להקמת המבנה כולו ממומן מתרומות שגייסו מת"ן וללא שום הוצאה מכספי העירייה, אך בעיניי, הרווח העיקרי הוא שיתוף הפעולה שיתקיים בין נשות מת"ן לתלמידות תיכון רננים שישדרגו את בית הספר אפילו מעבר לרמה הגבוהה הקיימת בו היום.

אריה פרידמן

יו"ר המפד"ל ברעננה,

חבר מועצת העיר,

הרשימה הדתית המאוחדת

 

דילוג לתוכן