Search

ישיבה ראשונה למליאת המועצה הדתית החדשה.

בימים אלה קיבלו חברי מליאת המועצה הדתית רעננה מכתבי זימון רשמיים ממשרד הדתות לישיבת פתיחה חגיגית של מליאת המועצה שתתקיים ביום רביעי הקרוב, י"ד אייר, ה 14.5. בישיבה זו, הראשונה של מליאת המועצה הדתית החדשה, יצהירו חברי המליאה הצהרת נאמנות ויבחרו מקרבם את יו"ר המועצה הדתית ואת גזבר המועצה.

תשעת חברי המליאה החדשה שנבחרו כנציגיהם של שר הדתות (4), של מועצת העיר (4) והרבנות המקומית (1), הינם.

אריה פרידמן – סגן ראש העיר לשעבר, איש עסקים, מנכ"ל חברת סחר.

דב פלדמן – סמנכ"ל כספים "כתר פלסטיק".

בת שבע כהן – מנהלת סניף הדואר המרכזי ברעננה.

הרב דניאל בלר – רב קהילת "שבטי ישראל".

בן ציון ביליצקי – מי שמכהן כיום כראש המועצה הדתית.

אשרה קורן – ראש בית המדרש לנשים "מת"ן השרון", חברת מועצת העיר לשעבר במשך כ 13 שנים.

יהודית קצין – פעילה בקהילה הרפורמית ופעילה חברתית.

הרב מוטי מערבי – רב הקהילה הדרום אמריקאית, עומד בראש אולפן הגיור המקומי מטעם ישיבת "אור עציון".

דבי צירינג – יו"ר ועד ההורים "אריאל" לשעבר ופעילת חינוך מוכרת.

עם היבחרו של היו"ר החדש יכנס הלה לתפקידו במיידי ויחליף את הרב בן ציון ביליצקי שכיהן בתפקיד ב 25 שנה האחרונות.

דילוג לתוכן