Search
Review Article: Exposure to second-hand smoke and breast cancer risk in non-smoking women: a comprehensive systematic review and meta-analysis. Image Credit: Studio Peace / Shutterstock

חשיפה לעישון פסיבי מעלה את הסיכון לסרטן השד אצל לא מעשנים ב-24%, כך עולה ממחקר

מטה-אנליזה של מחקרים אפידמיולוגיים שפורסמו מצאה שחשיפה לעישון פסיבי עלולה להגביר משמעותית את הסיכון לסרטן השד בנשים שאינן מעשנות.

המחקר פורסם ב- כתב העת הבריטי לסרטן.

מאמר ביקורת: חשיפה לעישון פסיבי וסיכון לסרטן השד בנשים לא מעשנות: סקירה שיטתית ומטה-אנליזה מקיפה. קרדיט תמונה: Studio Peace / Shutterstock

רקע כללי

סרטן השד הוא הגידול הממאיר המאובחן השכיח ביותר בנשים, ומהווה כ-15% מכלל התמותה הקשורה מסרטן נשים. כ-2.3 מיליון מקרי סרטן שד חדשים דווחו בשנת 2020. יש לציין כי הוא מהווה שליש מהאבחנות בסרטן בנשים מתחת לגיל 50.

מלבד גורמי סיכון שאינם ניתנים לשינוי, כגון גיל מתקדם ומוטציות גנטיות, סרטן השד קשור לגורמי סיכון שונים הניתנים לשינוי, לרבות עישון, צריכת אלכוהול, חוסר פעילות גופנית, עלייה במשקל לאחר גיל המעבר ושימוש באמצעי מניעה או טיפולים הורמונליים.

עישון פסיבי נחשב למזהם אוויר רעיל בעל עוצמה מסרטנת. חשיפה לעישון פסיבי מתרחשת כאשר אדם שואף באופן לא רצוני עשן טבק הקיים בסביבה הסובבת. לפי ארגון הבריאות העולמי, עישון פסיבי קשור לכ-1.2 מיליון מקרי מוות מדי שנה ברחבי העולם.

המטה-אנליזה הנוכחית נועדה לספק הבנה מקיפה של הקשר בין חשיפה לעישון פסיבי לבין הסיכון לסרטן השד אצל נשים שאינן מעשנות.

ללמוד עיצוב

המדענים ערכו חיפוש ספרותי יסודי דרך מאגרי מידע אלקטרוניים מובהקים תוך שימוש במתודולוגיה חדשנית הנשענת על שילוב של סקירות גג (סקירה של סקירות שיטתיות או מטא-אנליזות שפורסמו) וסקירות מסורתיות (סקירה של מחקרים מקוריים בנושא נתון).

ההקרנה הסופית הובילה לזיהוי של 73 מחקרים מקוריים של מקרה-ביקורת או עוקבה שפורסמו באנגלית בין 1984 ל-2022. כל המחקרים סיפקו מידע על הקשר בין חשיפה לעישון פסיבי לבין הסיכון לסרטן השד אצל נשים שאינן מעשנות.

מתוך 73 מחקרים שזוהו, 63 נכללו במטה-אנליזה, ו-10 לא נכללו בגלל נתונים כפולים. מחקרים אלו כללו יותר מ-35,000 מקרים של סרטן השד.

תצפיות חשובות

מטה-אנליזה של מחקרים נבחרים הראתה כי נשים שאינן מעשנות נמצאות בסיכון מוגבר של 24% לפתח סרטן שד כאשר הן נחשפות לעישון פסיבי. הסיכון לסרטן השד היה גבוה משמעותית במחקרי מקרה-ביקורת מאשר במחקרי עוקבה.

בהתחשב בהגדרות חשיפה שונות, נצפה סיכון מוגבר לסרטן השד בנשים שנחשפו לעישון פסיבי בבית, בבית ובמקום העבודה, ובמסגרות לא מוגדרות.

ריבוד נוסף הראה שנשים לא מעשנות שנחשפו לעישון פסיבי מבן זוג נמצאות בסיכון מוגבר של 16% לפתח סרטן השד. יתרה מכך, סיכון מוגבר של 5% לסרטן השד נצפה בנשים עם חשיפה לעישון פסיבי במהלך הילדות.

ניתוח מינון-תגובה הראה כי הסיכון לסרטן השד עולה באופן ליניארי עם עליית משך הזמן, העוצמה ושנות החבילה (כמות החשיפה לעשן לאורך תקופה ארוכה) של חשיפה לעישון פסיבי.

באופן ספציפי, סיכון מוגבר של 30% לסרטן השד נצפה בנשים שנחשפו לעישון פסיבי במשך יותר מ-40 שנה.

משמעות המחקר

המחקר מזהה חשיפה לעישון פסיבי כגורם סיכון חזק להתפתחות סרטן השד בנשים לא מעשנות.

צריכת אלכוהול נחשבת לאחד מגורמי הסיכון המשמעותיים ביותר הניתנים לשינוי לסרטן השד. ספרות קיימת מצביעה על כך שצריכת אלכוהול מתונה קשורה לסיכון מוגבר של 23% לסרטן השד.

במטא-אנליזה זו, נמצא כי חשיפה לעישון פסיבי קשורה לסיכון מוגבר של 24% לסרטן השד, מה שמציב גורם סיכון זה לאורח חיים בין אחד מגורמי הסיכון העיקריים הניתנים לשינוי לסרטן השד.

חשיפה לעישון פסיבי רלוונטית במיוחד מכיוון שהיא משפיעה על כ-35% מהנשים בעולם, בהשוואה לצריכת אלכוהול, המשפיעה על כ-25% מהנשים.

השערה בעבר הייתה שסרטן שד המושרה בעישון פסיבי עשוי להיות קשור לפולימורפיזמים גנים הקשורים ל-N-acetyltransferase 2. עם זאת, המטה-אנליזה הנוכחית לא הצליחה למצוא את ההשפעה המשמעותית של פולימורפיזמים של N-acetyltransferase 2 על הקשרים שנצפו.

ידוע כי לחשיפה לעישון פסיבי השפעה גבוהה יותר על הסיכון לסרטן השד בנשים לפני גיל המעבר בהשוואה לנשים לאחר גיל המעבר. המטה-אנליזה הנוכחית תומכת בתצפיות אלו.

כפי שהוזכר על ידי המדענים, הדיוק של ההערכות הנוכחיות עשוי להיות מושפע מהאפשרות של סיווג שגוי של חשיפה לעישון פסיבי במחקרים נבחרים.

למרות שאיכותם של מחקרים נבחרים לא הוערכה כאן, המדענים הזכירו כי מחקרים איכותיים שסיפקו הערכות מותאמות הראו גם סיכון גבוה יותר משמעותית לסרטן השד עקב חשיפה לעישון פסיבי.

באופן כללי, החוזק, העקביות, הזמניות, הקשר בין מינון לתגובה והסבירות הביולוגית של הקשר שנצפה מצביעים על קשר סיבתי בין חשיפה לעישון פסיבי וסיכון לסרטן השד בנשים לא מעשנות.

ממצאים אלה מדגישים את הצורך הדחוף בקידום סביבות ללא עישון, במיוחד בבית ובמסגרות פרטיות אחרות והגברת המודעות הציבורית לגבי הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בחשיפה לעישון פסיבי.

דילוג לתוכן