Search

ועדת דל ממליצה:לצמצם את תשלומי ההורים.

ועדת דל שהוקמה ביוזמת ח"כ זבולון אורלב הגישה את המלצותיה בנושא "צמצום התשלומים הנדרשים מההורים בחינוך העל יסודי הציוני דתי". הועדה קבעה כי יש לערוך שינויים מהותיים וקבעה כי כיתות ז' עד ח' ישלמו ההורים עד 6,640 שקלים וכיתות ט' עד י"ב כ-7,785 שקלים.

מתוך המלצות הוועדה של בנצי דל, מנכ"ל משרד החינוך לשעבר: בפני ההורים יוצג דו"ח שקיפות מלא על ההתנהלות התקציבית בכל הכרוך בתשלומי ההורים, יוצגו בפני ועד ההורים דו"חות שנתיים הכוללים הכנסות, הוצאות ופירוט של הפעילויות, תשלומי ההורים יאושרו ע"י ועדי ההורים, לראשונה – הפיקוח על תשלומי ההורים יופקד בידי מינהל החמ"ד במשרד החינוך, לראשונה – הוכן מתווה ומשנה סדורה שכל תוספת השעות הניתנות במוסד החינוכי אל מול תשלומי ההורים.

ח"כ זבולון אורלב, יו"ר וועדת המשנה לחינוך דתי ולתרבות תורנית יוזם הוועדה ברך על ההמלצות ואמר: "יש בהם בשורה אמתית ומקצועית לצמצם את תשלומי ההורים המופרזים. יישום ההמלצות יהווה את האתגר המרכזי שלי , ואני מקווה של כל הסיעה, במהלך אישור תקציב המדינה לשנת 2013 . בלי הסדר מחייב של הממשלה ליישום ההמלצות אינני רואה אפשרות שנתמוך בתקציב המדינה. הציבור מצפה מאתנו למעשים ואשתדל למלא אתגר זה במלואו".

הוועדה הציבורית הוקמה ע"י ח"כ אורלב ובראש הועדה הציבורית עמד עו"ד בנצי דל, מנכ"ל משרד החינוך והתרבות לשעבר, והחברים בה נמנים על נציגי רשתות ומוסדות חינוך, מפקחים מהחמ"ד ונציגי הורים. דיוניה של הועדה נפרשו על פני שמונה פגישות שבמהלכן נחשפו חבריה למגוון הגורמים והמורכבויות שבהרכבת שכר הלימוד במוסדות החינוך העל יסודי הממלכתי דתי. מתוך מכלול הגורמים ישנן שתי סיבות מרכזיות לנטל התשלומים הכבד שנפל על כתפי ההורים: האחת היא שמשרד החינוך לא הכיר בצרכים המיוחדים שיש בחינוך הדתי ציוני -שעות תורניות, תקן של ראש ישיבה, יום לימודים ארוך וכו' ולכן לא מתקצב אותם. והשנייה היא הקיצוץ הגדול במה שבעבר תוקצב ע"י משרד הדתות והועבר לאחריות משרד החינוך. קיצוץ של כ- 180 מליון ₪ לשנה מתקציב מוסדות החינוך הדתי.

פורום רשתות החינוך הדתי הכולל את הרשתות של מרכז ישיבות בני עקיבא, אמי"ת, אור תורה סטון וצביה, מברך על מסקנות הוועדה לבחינת התשלומים בחינוך העל-יסודי הציוני דתי בישיבות התיכוניות ובאולפנות, "רשתות החינוך הציוני דתי החפצות מאוד להקל על ההורים את נטל התשלומים, מברכות על הדו"ח שהגישה הוועדה הציבורית בראשות עוה"ד בנצי דל, לבחינת התשלומים בחינוך העל-יסודי הציוני דתי. הרשתות מודות מאוד למר בנצי דל ולחברי הוועדה על מסירותם והשקעתם ועל הבנתם את פערי התקצוב והקשיים האדירים, עימם מתמודדים מוסדות החינוך הציוני-דתי.

הפורום מבהיר כי "ניתן ליישם את המסקנות של הוועדה להפחתת שכר הלימוד רק החל משנה"ל תשע"ד ורק עם ביצוע חלקן של המדינה ושל הרשויות המקומיות, כמתחייב מן הדו"ח, תפעלנה הרשתות עפ"י המלצות הוועדה". עוד מציינים בפורום כי "שנת הלימודים תשע"ג המתחילה בימים אלה, תהווה שנת מעבר הדרגתי והתארגנות לקראת המבנה התקציבי החדש". ראשי הפורום ד"ר אמנון אלדר, מנכ"ל רשת אמי"ת; ינון אחימן, מנכ"ל רשת אור תורה סטון; אלחנן גלט, מנכ"ל מרכז ישיבות בני עקיבא; ינקי פרידמן, מנכ"ל רשת צביה-נעם חותמים את דבריהם באיחולים לשנת הלימודים שבפתח, "אנו מאחלים לתלמידינו היקרים – בכל מקום שהם שם – שנת לימודים מוצלחת ופורייה. ולהורים – שבשליחותם אנו עמלים – רוב נחת ושמחה".

 

דילוג לתוכן