הורים יקרים לתלמידים בחמ”ד,

שלום רב,

את הועדה לבחינת צמצום תשלומי ההורים בישיבות התיכוניות ובאולפנות בחמ”ד, החלטתי להקים במסגרת תפקידי כיושב ראש ועדת המשנה לחינוך דתי בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת. וזאת לאור המועקה הכלכלית ההולכת וגוברת על כתפיהן של משפחות רבות בציבור הדתי לאומי, הנאנקות תחת עולם הכבד של תשלומי ההורים המופרזים הנדרשים במוסדות החינוך העל תיכוניים, ההולמים את רוח הבית.

מצב זה אינו הגון ואינו צודק, לאור העובדה שציבורים אחרים במדינה אינם נדרשים לשלם סכומים כה גבוהים עבור חינוך ראוי לילדיהם. לפיכך מיניתי ועדה ציבורית מקצועית שתשב על המדוכה ותתווה פתרון לבעיה.

אני מתכבד להציג בפניכם את תמצית עבודת הועדה לבחינת נושא תשלומי ההורים בחינוך הממלכתי דתי העל יסודי, את מסקנותיה ואת המלצותיה העיקריות.את המלצות הדו”ח המלא ניתן לקרוא באתר האינטרנט שלי

רקע

מזה שנים רבות נאלץ הציבור הדתי לאומי לשלם סכומי עתק, הרבה מעבר לנהוג בציבורים אחרים במדינה, עבור החינוך העל יסודי- בישיבות התיכוניות ובאולפנות. במקרים רבים נדרשות משפחות לשלם למעלה מ 10,000 ₪ בשנה עבור לימודיו של ילד אחד בלבד בישיבה תיכונית או אולפנה שאין בה פנימייה. כדי להתמודד בצורה נכונה ומקצועית יותר עם עיוות זה, המכריע משפחות רבות שלהן כמה ילדים הלומדים במקביל במסגרות תיכוניות, החלטתי למנות את הועדה הציבורית לבחינת צמצום התשלומים הנדרשים מההורים בחינוך העל יסודי הציוני דתי. בראש הועדה הציבורית הועמד עו”ד בנצי דל , לשעבר מנכ”ל משרד החינוך והתרבות ועם חבריה נמנו נציגי רשתות ומוסדות חינוך, מפקחים מהחמ”ד ונציגי ההורים. דיוניה של הועדה נפרשו על פני פגישות רבות שבמהלכן נחשפו ונותחו מגוון הגורמים והמורכבויות שבהרכבת שכר הלימוד הגבוה במוסדות החינוך העל יסודי הממלכתי דתי. הנחתי את הוועדה להביא לצמצום ניכר של תשלומי ההורים ומאידך,לא לפגוע ברמה התורנית והלימודית במוסדות החינוך.

מסקנות

ממסקנות הועדה עולה כי כמה סיבות מרכזיות גורמות לנטל התשלומים הכבד:

האחת – אי הכרת משרד החינוך במאפיינים הייחודיים של החמ”ד (שעות תורניות, תקו של ראש ישיבה, יום לימודים ארוך וכו´) ובמשתמע – אי תקצובם.

השניה – קיצוץ עמוק בתקציבים שהועברו בעבר על ידי משרד הדתות ואשר הועברו לאחריות משרד החינוך.

השלישית – העדר שקיפות מלאה של ההתנהלות הכספית של המוסדות.

הרביעית- העדר הסדרים מחייבים בסוגיית ההסעות.

החמישית – העדר כללים מחייבים לפתיחת מוסדות חדשים ופתיחת מגמות.

השישית – העדר הסדרים מחייבים של רשויות מקומיות למימון תלמידים בבעלויות שאינן של הרשויות המקומיות.

המלצות

המלצות הועדה, פרי התייעצויות עם מנהלים, מפקחים, אנשי חינוך וועדות משנה שהוקמו לצורך ליבון נקודות מרכזיות, הובילו לקביעה כי שכר הלימוד השנתי יצטרך לרדת בצורה משמעותית בתקופה הקרובה בהתאם לתוספות התקציביות שיתקבלו ממשרד החינוך.

על פי המלצות מרכזיות נוספות של הועדה, ידרשו המוסדות ורשתות החינוך לעבור תהליכי התייעלות כלכלית ולנהוג בשקיפות תקציבית מלאה מול ההורים, לרבות פרסום דו”חות כספיים שנתיים. פתיחתם של מוסדות חדשים ומגמות חדשות לא תתאפשר ויקבעו תקנים מחייבים להתנהלות כספית נורמטיבית.

משרד החינוך יכיר במאפיינים הייחודיים של החינוך הדתי, יגדירם כ´נתיב תורני´ (בדומה לנתיב הטכנולוגי הקיים) יכלילם בסעיף פנימיות יום ותחת הגדרות אלה יגדיל את התקציבים המועברים להם.

הרשויות המקומיות, מתוך הכרה בצורך הרווח ללמוד במוסד מרוחק התואם את השקפת העולם בבית התלמיד, ידרשו להשוות את זכויותיהן התקציביות של התלמידים המתגוררים בתחומן, ללא קשר למיקום המוסד בו הם לומדים.

פיקוח ואכיפה

הועדה ממליצה על הפקדת הפיקוח על תשלומי ההורים בידי מנהל החמ”ד במשרד החינוך, ונטילת כלים בידי המשרד להרתיע מוסדות מלחרוג מהסכום המירבי שהורשו לגבות, לרבות פרסום החריגות ברבים ועד להוצאת המוסד ממסגרת הפיקוח הרשמית.

ביצוע

בימים הקרובים אעביר את בדו”ח לשר החינוך, למנכ”לית המשרד ולראש מינהל החמ”ד בתביעה להביא ליישום ההמלצות משנת הלימודים הקרובה.

הודעתי ברבים כי במהלך אישור תקציב המדינה לשנת 2013 אעמוד על כך, כחבר בוועדת הכספים , שהתקציב הדרוש ליישום ההמלצות ייכלל בתקציב המדינה. אני גם מקווה שסיעתנו תאשר את המלצתי להימנע מתמיכה בתקציב המדינה לשנת 2013 אם הממשלה לא תכלול בתקציב את הסכום הדרוש ליישום ההמלצות.

אני מאמין שאימוץ ההמלצות המקצועיות ולא הפרחת סיסמאות פריימריז פופוליסטיות, הם שיביאו להשגת המטרה החשובה של צמצום תשלומי ההורים המופרזים.

שלכם,

ח”כ זבולון אורלב