Search
Study: The impact of isolated obesity compared with obesity and other risk factors on risk of stillbirth: a retrospective cohort study. Image Credit: FotoDuets/Shutterstock.com

השמנה אימהית והשמנה עם גורמי סיכון אחרים קשורים לסיכון מוגבר ללידה מת

מחקר קודם מצביע על עלייה של פי שניים עד פי חמישה בסיכון ללידות מת בקרב נשים עם השמנת יתר. לא ידוע מספיק על האופן שבו דרגות קשות של השמנת יתר משפיעות על תוצאות לידות חי.

מחקר: ההשפעה של השמנת יתר מבודדת בהשוואה להשמנה וגורמי סיכון אחרים על הסיכון ללידה מת: מחקר עוקבה רטרוספקטיבי. קרדיט תמונה: FotoDuets/Shutterstock.com

מחקר שנערך לאחרונה ב CMAJ השוו את הסיכון ללידות מת בקרב אמהות שמנות בשתי מחלקות. לאחת היו רק השמנת יתר כגורם סיכון, ואילו לשני היו גורמי סיכון לא מאובחנים או נוספים בסיכון גבוה המשפיעים על ההריון.

מבוא

גורמים כמו סוכרת קיימת או יתר לחץ דם מתקשרים עם השמנת יתר כדי להגביר את הסיכון להריון. מצבים כאלה נוטים יותר להתרחש גם בקרב אמהות שמנות. סיבוכי הריון כמו יתר לחץ דם הריון וסוכרת הריון, או הגבלת גדילת העובר, שכיחים יותר גם בקרב נשים שמנות וקשורים לעלייה בשיעור לידות מת.

יש צורך בהבנה טובה יותר של האופן שבו אלה פועלים יחד כדי להציע ייעוץ מתאים לנשים עם גורמי סיכון כאלה, הן לגבי טיפול בהריון מוקדם והן לגבי העיתוי הטוב ביותר ללידה.

הנתונים הגיעו מ-Better Outcomes Registry and Network (BORN), אונטריו, וכללו רק לידות בבתי חולים יחידים. תקופת המחקר הייתה בין 2012 ל-2018. המטרה הייתה להעריך כיצד מדד מסת הגוף (BMI) השפיע על הסיכון ללידות מת, באופן ישיר ועקיף, לאחר פיצוי על גורמים תורמים אחרים וגורמי סיכון בלתי תלויים.

מה הראה המחקר?

המחקר כלל כ-680,000 לידות. היו ביניהם כמעט 2,000 לידות מת.

לידות מת היו בסבירות גבוהה יותר בקרב אלו עם השמנת יתר. עם זאת, הן היו שכיחות יותר גם בקרב אלו שלא היו לידות קודמות, אלו שהשתמשו בטכנולוגיות רבייה מסייעות ואלו עם הכנסה משפחתית נמוכה יותר. בנוסף, אלה שהשתמשו בחומרים או עישנו, כמו גם אלה עם מצבים רפואיים קיימים, כולל יתר לחץ דם וסוכרת, היו בסיכון גבוה יותר.

השמנת יתר הייתה שכיחה יותר בקרב נשים עם יותר ילדים, מצב כלכלי נמוך יותר ואלו שעישנו. גם השמנת יתר בדרגה I וגם II היו קשורים יותר ללידות מת שהתרחשו לפני הלידה לעומת נשים עם BMI תקין. השמנת יתר בדרגות II ו-II היו בסבירות גבוהה יותר ללדת תינוקות מתים, יחד עם יתר לחץ דם הריוני וסוכרת.

גם לידות מת היו בסבירות גבוהה יותר להתרחש יחד עם מומים מולדים ועוברים מוגבלי גדילה בהשוואה לכלל האוכלוסיה ההריונית בארץ.

בסך הכל, הייתה עלייה חזקה בסיכון ללידות מת עם השמנת יתר לאחר פיצוי על חלק מהגורמים המבלבלים או כולם שזוהו במחקר זה. הסיכון עלה גם עם גיל ההריון.

השמנת יתר בדרגה I הייתה קשורה לסיכויים גבוהים ב-56% ללדת מת לאחר 37 שבועות שלמים של הריון בהשוואה לאלה עם BMI תקין. הקשר החזק ביותר היה עם השמנת יתר בדרגה II, שבה הסיכויים היו יותר מכפולים, וכיתה III, עם עלייה של 80% בסיכויים.

לפיכך, בזמן הלידה, השמנת יתר עם גורמי סיכון אחרים או בלי גורמי סיכון אחרים הייתה קשורה לעלייה משמעותית בסיכויים ללידות מת בטווח או לאחר מכן, בהשוואה להריונות בנשים שאינן שמנות. הסיכון עולה עם גיל ההיריון ומקסימום בתום (37 שבועות הריון שהושלמו).

עבור השמנת יתר בדרגה I, הסיכון המוגבר נצפה רק בשבוע 39, כאשר הוא היה גבוה פי שניים מאשר בקרב נשים עם BMI תקין. בהשמנת יתר בדרגות II ו-III, הסיכון היה גבוה יותר בשבועות 38 ו-40 מאשר בקרב נשים עם BMI תקין. השמנת יתר בדרגה II הראתה שיא נוסף לאחר 41 שבועות.

בקרב נשים עם השמנת יתר בדרגה II או III, נצפו סיכונים גבוהים עוד יותר לאחר 38 שבועות, פי 3.5 ו-2.6 מזה של נשים עם BMI תקין. עם זאת, שיעור לידות מת עלה עוד יותר לאחר 40 שבועות. הסיכונים הנמוכים יותר בשבועות 37 ו-39 יכולים להיות בגלל גודל מדגם קטן יותר בגילאים אלו.

הסיכון הוכפל לאחר 38 שבועות עבור נשים עם יתר לחץ דם או סוכרת, אך ירד לאחר מכן. יכול להיות שהסיבה לכך היא שההמלצות הסטנדרטיות מבטיחות שרוב הנשים עם מצבים כאלה יולדו בגיל הריון זה.

רק כ-120% ו-1% מהסיכון הוסברו על ידי לידות מוקדמות והפרעות יתר לחץ דם בקבוצת ההשמנה לאחר שהתייחסו לכל המבלבלים הפוטנציאליים. זה לא מצביע על תפקיד סופי של מצבים אלה בתיווך הקשר של השמנת יתר עם לידה מת. לעומת זאת, תינוקות קטנים לגיל ההריון (SGA) היו בעלי סיכוי נמוך יותר להיוולד מת, אולי בגלל שהם היו במעקב קפדני יותר.

המחקר תומך בתצפיות קודמות לפיהן השמנת יתר, במיוחד במעמדות גבוהים יותר, מעמידה נשים בסיכון גבוה יותר ללידה מת, ועולה עם גיל ההריון. זה כך גם לאחר מתן אפשרות לגורמים אחרים שאולי לא אובחנו.

מה ההשלכות?

מחקרים קודמים המשתמשים באותם נתונים העלו כי ניתן להפחית את הסיכון לרעלת הריון, כמו גם סיבוכים אימהיים ועובריים אחרים סביב זמן הלידה, על ידי לידה בגיל הריון זה, מה שתומך בהמלצות אלו. למעשה, בשנת 2014, מחקר אחר הציע ש-200 לידות מת יימנעו על ידי לידה של תינוקות בשבוע 38 לנשים עם השמנת יתר, בהשוואה להמתנה עד 41 שבועות. זה מחזק את המסקנה לעיל לגבי מעמדות גבוהים יותר של השמנת יתר.

"הממצאים שלנו מצביעים על כך שלידה בסביבות הריון של 39 שבועות עבור אנשים בהריון עם השמנת יתר בדרגה I ו-38 שבועות עבור אנשים בהריון עם השמנת יתר מסוג II או III עשויים לסייע בהפחתת הסיכון ללדת מת.."

דילוג לתוכן