Search
Study: Metabolic non-communicable disease health report of India: the ICMR-INDIAB national cross-sectional study (ICMR-INDIAB-17). Image Credit: WESTOCK PRODUCTIONS / Shutterstock

הסקר חושף את הגאות הגואה של מחלות מטבוליות בהודו

סקר רחב היקף שנערך על ידי המועצה ההודית למחקר רפואי מגלה שכיחות גבוהה במידה ניכרת של מחלות מטבוליות שאינן מדבקות במדינות רבות בהודו.

דוח מפורט מתפרסם ב The Lancet Diabetes & Endocrinology.

מחקר: דוח בריאות של מחלות מטבוליות לא מדבקות של הודו: מחקר החתך הלאומי של ICMR-INDIAB (ICMR-INDIAB-17). קרדיט תמונה: WESTOCK PRODUCTIONS / Shutterstock

רקע כללי

השכיחות של מחלות מטבוליות שאינן מדבקות, כולל סוכרת, יתר לחץ דם, השמנת יתר ודיסליפידמיה, עולה בהדרגה בהודו ובמדינות אחרות בדרום אסיה. מספר מחקרים שניתחו שכיחות מחלה מדווחת עצמית מצאו עומס כולל גבוה של סוכרת, יתר לחץ דם ודיסליפידמיה בהודו.

עם זאת, החסרונות העיקריים של מחקרים אלה הם היעדר מתודולוגיות אבחון חזקות ואוכלוסייה מייצגת באמת של המדינה. יתר על כן, יש הבדלים נרחבים בהרכבים אתניים, הרגלי תזונה ומעמד סוציו-אקונומי בין מדינות ואזורים בהודו. לפיכך, הערכת השכיחות של מחלות לא מדבקות תסתיר כנראה הבדלים בין-אזוריים ותוך-אזוריים עצומים.

המועצה ההודית למחקר רפואי – מחקר סוכרת הודו החל להעריך את השכיחות של מחלות מטבוליות שאינן מדבקות, כולל סוכרת, טרום סוכרת, דיסגליקמיה, יתר לחץ דם, השמנת יתר (מוכללת ובטן), וחוסר שומנים בדם ב-28 מדינות בהודו, שתי טריטוריות של איחוד, וטריטוריית הבירה הלאומית של דלהי.

ללמוד עיצוב

סקר חתך-רוחב מבוסס-אוכלוסייה זה כלל אוכלוסייה מייצגת של פרטים בני 20 ומעלה המתגוררים באזורים עירוניים וכפריים בהודו. סך של 113,043 אנשים השתתפו בסקר בין אוקטובר 2008 לדצמבר 2020.

הניתוח בחן ריבוד בן שלוש רמות המבוסס על הגיאוגרפיה של כל מדינה, גודל האוכלוסייה והמעמד הסוציו-אקונומי של כל מדינה.

סוכרת וטרום-סוכרת אובחנו באמצעות הקריטריונים של ארגון הבריאות העולמי (WHO). יתר לחץ דם אובחן באמצעות הנחיות הוועדה הלאומית השמינית. השמנת יתר אובחנה באמצעות הנחיות ארגון הבריאות העולמי באסיה פסיפיק, ודיסליפידמיה אובחנה באמצעות הנחיות התוכנית הלאומית לחינוך כולסטרול – Adult Treatment Panel III.

שכיחות כוללת של מחלות מטבוליות שאינן מדבקות

השכיחות הכוללת של סוכרת הוערכה ב-11.4% בהודו. השכיחות הייתה גבוהה משמעותית באזורים עירוניים בהשוואה לאזורים כפריים ובקרב גברים בהשוואה לנשים.

השכיחות הכוללת של טרום סוכרת ודיסגליקמיה הוערכה ב-15.3% ו-26.6%, בהתאמה, בהודו.

השכיחות הכוללת של יתר לחץ דם הוערכה ב-35.5% בהודו. בדומה לסוכרת, השכיחות של יתר לחץ דם הייתה גבוהה יותר באזורים עירוניים ובקרב גברים. ההערכה שנעשתה תוך שימוש בקריטריונים של American College of Cardiology/American Heart Association הראתה שכיחות גבוהה כמעט פי שניים של יתר לחץ דם (66.3%).

השכיחות הכוללת של השמנת יתר כללית, השמנה בטנית ודיסליפידמיה הוערכה ב-28.6%, 39.5% ו-81.2%, בהתאמה. השכיחות של שלוש המחלות הללו הייתה גבוהה משמעותית באזורים עירוניים מאשר באזורים כפריים. יתרה מכך, נשים הראו שכיחות גבוהה משמעותית של השמנת יתר כללית מאשר גברים.

שכיחות ברמת המדינה של מחלות מטבוליות שאינן מדבקות

השכיחות ברמת המדינה של סוכרת וטרום סוכרת נעה בין 4.8% ל-26.4% ובין 6.8% ל-31.3%, בהתאמה. השכיחות הגבוהה ביותר של סוכרת נצפתה באזורי דרום וצפון הודו. השכיחות הייתה נמוכה יותר באזורי המרכז והצפון-מזרח.

בניגוד לשכיחות הסוכרת, אזורי המרכז והצפון הראו את השכיחות הגבוהה ביותר של טרום סוכרת. השכיחות הנמוכה ביותר נצפתה בפנג'אב, ג'הרקאנד ובחלקים מסוימים של האזור הצפון-מזרחי.

השכיחות ברמת המדינה של יתר לחץ דם, השמנה כללית והשמנה בטנית נעה בין 24.3% ל-51.8%, בין 11.6% ל-53.3% ובין 18.4% ל-61.2%, בהתאמה. שכיחות גבוהה של יתר לחץ דם נצפתה ברחבי הארץ למעט באזור המרכז.

השכיחות של השמנת יתר כללית הייתה גבוהה יותר באזור הדרום, ואחריה באזור הצפון והמזרח. עם זאת, בכל הארץ נצפתה שכיחות גבוהה של השמנת יתר בטנית.

השכיחות של דיסליפידמיה הראתה שונות בין-מדינתית ובין-אזורית רחבה. באופן ספציפי, שכיחות גבוהה של היפר-טריגליצרידמיה וכולסטרול ליפופרוטאין בצפיפות גבוהה (HDL) נצפתה ברחבי הארץ, והשכיחות הגבוהה ביותר של היפר-כולסטרולמיה וכולסטרול ליפופרוטאין בצפיפות נמוכה (LDL) נצפתה באזור הצפון, קראלה וגואה .

משמעות המחקר

המחקר מגלה שכיחות גבוהה משמעותית של סוכרת ומחלות מטבוליות אחרות שאינן מדבקות בהודו.

השונות בשכיחות המחלות בין מדינות ואזורים מדגישה את הצורך במדיניות והתערבויות ספציפיות למדינה כדי למנוע השלכות חמורות על בריאות הציבור.

דילוג לתוכן