Search

החל תהליך הקמת מליאת המועצה הדתית לרעננה.

בישיבת מועצת העיר שהתקיימה השבוע אישרו חברי המועצה את מינוי נציגי העירייה למועצה הדתית רעננה שהליכי הקמתה החלו בימים אלו.

בעשור האחרון לא הוקמה מועצה דתית ברעננה וזאת על רקע סגירתו של משרד הדתות ב 2003 ואי ההצלחה להקים מועצה דתית ברעננה באותה עת. מאז, למעלה מעשור, מתפקדת המועצה הדתית באמצעות "ממונה בעל סמכות הכרעה". בשנים האחרונות, עם הקמתו מחדש של משרד הדתות ולאחר הבחירות המוניציפאליות האחרונות שלח שר הדתות מכתב לכל ראשי העיר ברחבי הארץ בדרישה להקים מועצות דתיות.

ברעננה מספר חברי מליאת המועצה הדתית עומד על 9 חברים. חברי המליאה נבחרים על ידי גורמים שונים בצורה שמאפשרית ייצוג של כלל תושבי העיר הנזקקים לשירותי המועצה הדתית. שר הדתות בוחר 4 נציגים, מועצת העיר בוחרת 4 נציגים ורב העיר – נציג אחד.

נציגי העירייה נבחרים לפי ההרכב הסיעתי של מועצת העיר. כל סיעה מעל 2 חברי מועצה בוחרת נציג אחד ולכן הוענקה לסיעות הבאות הזכות לבחירת נציגים למועצה הדתית – רשימת ראש העיר, מרצ, הרשימה הדתית ו"רעננה שלי" מהאופוזיציה.

במהלך ישיבת מועצת העיר הציגו הסיעות השונות את מועמדיהם שאושרו בהצבעת המועצה:

מועמדת ראש העיר – אושרה קורן. ראש בית המדרש לנשים "מת"ן השרון", חברת מועצת העיר לשעבר במשך כ 13 שנים. מועמדת מרץ – יהודית קצין, נציגת הקהילה הרפורמית. הרשימה הדתית – הרב מוטי מערבי, רב הקהילה הדרום אמריקאית, עומד בראש אולפן הגיור המקומי מטעם ישיבת "אור עציון". דבי צירינג – יו"ר ועד ההורים "אריאל" לשעבר ופעילת חינוך מוכרת.

בחירת מועמדת מרץ המוכרת כפעילה בקהילה הרפורמית עברה בהתנגדות חברי הרשימה הדתית שהדגישו כי התנגדותם אינה אישית כי אם מתוך עמדה כי התנועה הרפורמית פוגעת בפעילותה בכל ערכי היהדות. קצין אושרה ברוב קולות בעוד שלושת המועמדים – כולם חברי הקהילות הדתיות בעיר – אושרו פה אחד כשגם חברי מרץ מצביעים עבורם "למרות היותם אורתודוקסיים" כפי שהתבטא אחד מחברי מרץ…

לאחר בחירת נציגי העירייה, שוקדים במשרד הדתות על בחירת ארבעת נציגי השר. במקביל יבחר גם רב העיר את נציגו ולאחר אישור ההרכב על ידי משרד הדתות תוקם מליאת מועצה דתית חדשה לרעננה שתנהל את פעילות המועצה הדתית.

דילוג לתוכן