Search

החברה העירונית לפיתוח רעננה מחפשת מנכ"ל

נחום חופרי, ראש העיר רעננה: "אנו צופים פני עתיד, ומתכננים את ההתחדשות העירונית של רעננה. אין לי ספק שלחברה העירונית יש תפקיד חשוב בפיתוח העיר והיא תשיא רווחים יפים בעתיד בדומה לחברות דומות בערים אחרות"

 

יש להדגיש, כי הליך מינוי המנהל הכללי, קביעת סמכויותיו ותפקידיו כפופים להוראות תקנון החברה. ועדת האיתור רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמועמדים, כולם או חלקם, להיבחן במבחני התאמה, במסגרת גופי הערכה העוסקים בכך.

החברה העירונית לפיתוח רעננה עוסקת בליווי פרויקטים בתחום הפיתוח העירוני, דוגמת תמ"א 38, תוכניות פינוי-בינוי ברחבי העיר ותוכנית הבנייה רע/2015 הכוללת את הקמתן של כ-3,500 יח"ד בצפון רעננה, בשטח המשתרע בין השכונות רסקו לקריית שרת. המדובר בשכונה שכאשר תושלם תהיה הגדולה ביותר ברעננה ואשר תשתרע על שטח של כ-900 דונם. התכנית עתידה להשלים את הרצף האורבאני בצפון העיר, כמו גם להגדיל משמעותית את היצע הדירות ברעננה.

לדברי ראש העיר רעננה, נחום חופרי, "אנו צופים פני עתיד, ומתכננים את ההתחדשות העירונית של רעננה. אין לי ספק שלחברה העירונית יש תפקיד חשוב בפיתוח העיר והיא תשיא רווחים יפים בעתיד בדומה לחברות דומות בערים אחרות." 

דילוג לתוכן