המועצה הדתית רעננה פרסמה את הדו”ח הכספי לשנת 2014. זהו המאזן השנתי הראשון מאז קמה המליאה החדשה ומאז שנכנס יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן לתפקידו בתחילת 2014.

מנתוני הדו”ח השנתי עולה כי לאחר שנים רבות של גרעון שנתי כבד סיימה המועצה הדתית בהנהגה החדשה את שנת 2014 בעודף של 73,488 וזאת לאחר שבסוף שנת 2013 הייתה המועצה הדתית רעננה בגרעון מצטבר של 832,743 ש’.

בסוף 2014, לאחר ארבע שנים שהסתיימו בגרעון קשה, קיזזה המועצה הדתית 139,160 ש’ מהגרעון המצטבר ונכון ל 31.1.2014 עמד הגרעון על סך 693,583 ש’.

אריה פרידמן יו”ר המועצה הדתית: “חשוב להדגיש כי ההישג של עודף נאה במאזן כמו גם הצמצום המאסיבי של הגרעון לא נבעו מפגיעה במתן שירותים או בפגיעה בתנאי העובדים – להיפך!

המועצה הדתית בהנהגת המליאה החדשה שנבחרה בראשית 2014 הוסיפה שירותים והגדילה את התקציב בתחומי הפעילות ובתנאי העובדים!

• כשרות – הוספנו את מערכת בודק כשרות המאפשרת: א) מתן מידע כשרותי לציבור ב) מניעת זיוף תעודות כשרות ג) שעון נוכחות למשגיחים.

• מקוואות – פתחנו את מקווה רבוצקי לפעילות לאורך כל השבוע במקום ביום אחד בלבד.

• תרבות תורנית – קיימנו אירועים רבים לאורך השנה, תמכנו באירועים שהתקיימו על ידי הקהילות והענקנו להם סידורים וחומשים. אפילו הענקנו ברכונים לכל בתי העסק ברעננה!

תנאי עובדים – מתוך ראיה שכגוף המבוסס על שירות לציבור, העובדים הם הנכס האמתי של המועצה הדתית החזרנו לעובדים תנאי שכר שהיו זכאים להם – הפרשות סוציאליות משנים קודמות, הפרשות לקופות גמל והוצאות נוספות הקבועות בחוק, אחזקת רכב למי שחייבים להיות ניידים בכל רחבי רעננה, תשלום הוגן לשעות נוספות, תשלום לעמותות לקידום מקצועי, ועוד ועוד”.

פרידמן מציין את שיתוף הפעולה שהוא מקבל מחברי המליאה – סגנית היו”ר אשרה קורן, דבי צירינג, בת שבע כהן, יהודית קצין, הרב בן ציון בליצקי, הרב דניאל בלר, הרב מרדכי מערבי ובמיוחד דב פלדמן, גזבר המועצה, העושה ימים כלילות בהתנדבות מלאה לטובת ניהול נכון ומקצועי למועצה הדתית.

פרידמן מדגיש כי את ההפרש בין הגידול בהוצאות מחד לתוצאה של עודף במאזן וצמצום מאסיבי של הגרעון המצטבר מאידך, כיסתה המועצה הדתית ב 2 אמצעים:

התייעלות בכל האמור בהוצאות התקציב השוטף – צמצמנו דרסטית הוצאות תקשורת על ידי החלפת ספקים, צמצמנו דרמטית הוצאות בנקאיות והוצאות מימון על ידי קיום משא ומתן עם הבנק להורדת העמלות למינימום האפשרי, העברנו בתי העסק לתשלום בהוראות קבע,צמצמנו את השימוש במים וגז במקוואות על ידי ניהול נכון של טכנולוגיות ניקוי המים ושעות החימום שלהם, החלפנו ספקים לחומרי ניקוי, התאמנו את סכומי אגרת הכשרות לפי הפעילות הנוכחית של כל בית עסק, ועוד.

ההכנסות עצמיות קפצו מ 2,025,266 בשנת 2013 ל 2,343,031 בשנת 2014. דבר זה נבע ממדיניות של העמקת הגבייה בכל תחום מצד אחד ועדכון הסכומים הנגבים כך שיעמדו על הסכומים שמשרד הדתות מחייב את המועצה הדתית לגבות עבור השירותים הניתנים לציבור. מדובר בתחום הכשרות, המקוואות הנישואין, ועוד.

בימים אלה מוציאה המועצה הדתית רעננה את הדו”ח החציוני לשנת 2015 המסכם את ששת החודשים הראשונים של השנה. מגמת ההתייעלות והרחבת השירותים ממשיכה גם בשנה זו כשהשורה התחתונה היא עודף אפילו גדול יותר – 128 אלף שקל.

אין ספק שההנהגה החדשה של המועצה הדתית רעננה בראשותם של היו”ר אריה פרידמן, גזבר המועצה דב פלדמן, סגנית היו”ר אשרה קורן ויתר חברי מליאת המועצה, הזרימה חיים חדשים בפעילות המועצה הדתית. הדבר ניכר בכל תחום פעילות שבה עוסקת המועצה כשבנוסף לנושאים המסורתיים, חזרה המועצה לעסוק גם בתחומי התרבות התורנית והעמידה תקציב מכובד לפעילות בתחום זה בשותפות עם קהילות בתי הכנסת וכל העמותות והארגונים העוסקים בתחום התרבות התורנית ברעננה.