לאור הוראות משרד הבריאות המכיל את החיוב להיכנס לבידוד ביתי על מספר גדל והולך של אזרחי המדינה, הכינה רבנות רעננה מסמך הוראות הלכתיות למצויים בבידוד ביתי בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה.


בימים אלו מתמודדים בעולם בכלל ובמדינת ישראל בפרט עם נגיף הקורונה. כחלק מההתמודדות נדרש מי ששהה במדינות מסוימות בחו”ל להיות בבידוד. על פי הוראות משרד הבריאות נאסר על מי שצריך לשהות בבידוד לצאת מן הבית. כמו כן נאסר על כניסת מבקרים לביתו.

רב העיר, הרב יצחק פרץ ויו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן ביקשו מרב מזרח העיר, הרב שלמה אישון, להכין מסמך הנחיות הלכתיות  מאחר והימצאות בבידוד מעוררת מספר שאלות הלכתיות.

ככלל, קיימת חובה הלכתית להישמע להוראות משרד הבריאות, וזאת הן מחמת האיסור לגרום נזק לזולת, והן מחמת המצווה המוטלת על האדם לשמור על בריאותו.

על בסיס זה, נתייחס למספר שאלות מעשיות:

תפילה במניין

אין לצאת מהבית לבית הכנסת לצורך תפילה במניין, כמו כן אין לצאת מהבית לתפילה בבית הכנסת גם כאשר בית הכנסת ריק.

אין להגיע לביתו של הנמצא בבידוד על מנת להשלים מנין.

פרשת זכור

אין לצאת מהבית לבית הכנסת לצורך שמיעת פרשת זכור – אף שיש אומרים שחיובה מהתורה.

היות שהמבודד מנוע מללכת לבית הכנסת, יקרא בביתו את הפרשה מתוך חומש, אך מכל מקום אינו יוצא ידי חובה בקריאה זו.

כהשלמה לפרשת זכור שלא שמע לפני פורים, יתכוון לצאת ידי חובת פרשת זכור בקריאת התורה בשבת פרשת כי תצא, אז קוראים את פרשת זכור כחלק מפרשת השבוע, ולפני קריאת התורה יאמר לבעל הקורא שיכון להוציאו ידי חובה.[1]

אם הבידוד מסתיים עד לפורים, יכול גם לצאת ידי חובה בשמיעת קריאת התורה בפורים בפרשת “ויבוא עמלק”, ויאמר לבעל הקורא שיתכוון  להוציאו ידי חובה, וגם הוא יתכוון לצאת ידי חובה.[2]

אין להוציא ספר תורה מבית הכנסת לשם קריאת פרשת זכור ע”י יחיד הנמצא בבידוד.[3]

קריאת מגילה

אם יודע לקרוא את המגילה בעצמו, יקרא את המגילה ביחידות ממגילה כשירה.

אם אינו יודע לקרוא את המגילה יוכל לצאת ידי חובת שמיעת מגילה בשמיעתה באמצעות הטלפון. ואף שלכתחילה אין להסתמך על שמיעת המגילה בטלפון, היות שכאן מדובר בשעת הדחק הדבר מותר.[4]

שנת אבל ויום זיכרון – יארצייט.

מי שנמצא בשנת אבל ואומר קדיש, וכן מי שיש לו יום זיכרון – יארצייט בזמן שהוא נמצא בבידוד, לא יצא לבית הכנסת לומר קדיש ולא יכנס אצלו בבית מנין לאמירת קדיש, אלא יבקש מקרובו או ישכור מי שיאמר קדיש במקומו.

כמו”כ לא יצא מביתו לבית העלמין לשם עליה לקבר.

טבילה במקווה

טבילה במקווה עלולה לגרום להדבקת הבלניות או הטובלות האחרות, ולכן כל עוד לא התקבלו הוראות אחרות ממשרד הבריאות חל איסור גמור על הגעה למקווה בין בשעות הפעילות ובין לאחר שעות הפעילות.

אם וכאשר יוציא משרד הבריאות הוראות המאפשרות טבילה לאחר שעות הפעילות של המקווה, תוך החלפת המים וחיטוי יסודי, ותוך הגנה על הבלנית מפני הדבקות , נכון יהיה לטבול במועד גם במקרה שבו קיים איסור לקיים יחסי אישות מחשש להידבקות.

ויה”ר שיתקיים בנו “כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה’ רופאך”.

[1] ילקוט יוסף.

[2] ר’ משנה ברורה תרפ”ה ס”ק יד, טז.

[3] הגר”ח קניבסקי, אישי ישראל בסוף הספר תשובה שצג.

[4] ציץ אליעזר חלק ח סימן יא.