Search

"הבית היהודי" רעננה: בית הדין ביטל את הבחירות בסניף

בית הדין של "הבית היהודי" ביטל את הבחירות בסניף רעננה בעקבות עתירה של קבוצת חברים בראשות אריה פרידמן. בית הדין קיבל את כל טענות העתירה וקבע כי ההצבעה שהתקיימה אינה חוקית ויש לקיים בחירות חדשות בהקדם.

הבחירות לרשימת המועמדים לבחירות המוניציפאליות של "הבית היהודי" ברעננה בוטלו על ידי בית הדין של התנועה אשר קבע כי ישיבת מועצת סניף של ה"בית היהודי" התקיימה שלא כדין. החלטת בית הדין ניתנה בעקבות עתירה של קבוצת החברים בראשות אריה פרידמן.

בית הדין ביטל את כל ההחלטות שהתקבלו בישיבת המועצה האחרונה וביטל את בחירת הרשימה. "לאחר ששמענו את טענות הצדדים, החלטנו כי, על פניו, יש מקום לקיים הצבעה חוזרת על שיטת הבחירות להרכבת רשימת הבית היהודי בבחירות המוניציפאליות, והצבעה על מועמדי הסניף… אנו מבטלים את החלטות מועצת הסניף בישיבתה מיום ה- 17.8.13 , ואנו מורים ליו"ר הסניף לכנס ישיבה חדשה בהתראה של 5 ימים מראש לפחות".

בעתירה טען פרידמן כי זימון הישיבה בה נבחרה רשימת המועמדים על ידי יו"ר מועצת הסניף חיים גולדמן בניגוד מפורש למכתב מנכ"ל המפלגה, מר ניר אורבך, שקבע כי "כל בחירה או ביצוע הליך שכזה לא יהיה מוכר ע"י המפלגה ובאי כוחה". כמחצית מחברי מועצת הסניף לא הגיעו לישיבה האמורה ולא השתתפו בהצבעה מתוך ציות להוראות מנכ"ל "הבית היהודי".

בנוסף טען פרידמן כי טווח הזמנים בו שלח גולדמן את הזימון לישיבה היה לא מציאותי – התראה של יומיים לקיום הישיבה. הזימון יצא ביום חמישי אחר הצהריים לישיבה שהתקיימה במוצאי שבת. טווח זמנים שמחציתו יום שישי ומחציתו שבת שנפסל על הסף על ידי בית הדין שקבע כי "ההתראה שניתנה הייתה קצרה באופן בלתי סביר".

בית הדין של התנועה קיבל את כל טענותיו של פרידמן אחת לאחת. הן לגבי החלטת גולדמן לדון בבחירות הרשימה בניגוד למכתב המנכל והן לגבי זימון בהתראה של יומיים לפני הישיבה. אב בית הדין אף הטיח בגולדמן במהלך הדיון כי אם היה חבר הסניף גם הוא עצמו לא היה מגיע לישיבה ולא היה מאמין למה שנכתב במכתב הזימון כאילו הישיבה מתואמת עם מנכל המפלגה.

"בשל ההתנהלות הלא הולמת בבחירת הרשימה כשנעשה ניסיון למחוק מחנה שלם במועצת הסניף נאלצתי להזדהות כסיעת מורשת", אומר פרידמן, "בניגוד לאחרים לא עזבתי מעולם את הבית היהודי (מפד"ל) ולא אתן יד לפיצול המחנה הדתי. בדיון בבית הדין הצהרתי מפורשות כי אני רץ במסגרת הבית היהודי ותיאמתי עם נציג המחלקה המוניציפאלית את כל נושא העברת הזכויות הנובעות מהיותי חבר מועצה לבית היהודי".

פורסם באתר כיפה השבוע

 

דילוג לתוכן