Search

דמוגרפיה יהודית בפתיחת תשע"ג.

מדי שנה בשנה מוציא לאור הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורטודוקסיות השוכן בירושלים עובדות וממצאים אודות התהליכים, השינויים התרבותיים והרוחניים וההתפתחויות בחברה הישראלית ובקהילות היהודיות בתפוצות. המספרים מבוססים בעיקר על מחקרים ופרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במדינת ישראל ועל מידע שמתקבל מגורמים מוסמכים בכל ימות השנה המסייעים להכיר מקרוב גם את הדמוגרפיה העולמית של העם היהודי. להלן סיכום נכון לתחילת תשע"ג של הדמוגרפיה היהודית בישראל וברחבי העולם.

הרכב האוכלוסייה במדינת ישראל

בראש השנה תשע"ג (ספטמבר 2012) מונה האוכלוסייה הכללית בישראל 7,933,200 מיליון נפש, מהם כ 5,978,600 יהודים, כ 1,636,600 מיליון ערבים וכ 318,000 אחרים (כולל נוצרים לא ערבים ושאינם מסווגים לפי דתם ולא כולל 203,000 עובדים זרים).

נולדו בישראל

73% שהם 4.3 מיליון נפש מכלל היהודים במדינת ישראל נולדו בישראל מהם 166,296 ילדים שנולדו בשנת 2011.

האוכלוסייה היהודית ברחבי העולם – 13,647,500 מיליון

במדינת ישראל מתגוררים הכי הרבה יהודים – 5,978,600 מיליון שמהווים כ 43% מיהודי העולם.

ברחבי העולם גרים 7,668,900 מיליון יהודים כשרובם המכריע, 5,275,000 מיליון, בארצות הברית. בקנדה – 375,000 , באמריקה הלטינית (ארגנטינה, ברזיל, מקסיקו ומדינות אחרות) – 389,600, באירופה – 1,158,800 מיליון, במדינות חבר העמים (רוסיה, אוקראינה ועוד) – 330,000 יהודים, באסיה ואפריקה 95,400 ובאוסטרליה וניו זילנד 115,000.

עלייה

בשנת 2011 הגיעו לישראל 16,892 עולים. המדינות מהן הגיע המספר הרב ביותר של עולים הן: רוסיה 3,678 עולים, אתיופיה ,2,666 ארה"ב 2,363 , אוקראינה 2,051 וצרפת .1,775

הגדרות זהות דתית

הגדרות זהות דתית של בני 20 שנה ומעלה באוכלוסיה היהודית במדינת ישראל:

חרדים                           8.8%

דתיים                           9.6%

מסורתיים בדרגות שונות       38.1%

לא דתיים או חילוניים           43%

 

מעניין לקרוא בדו"ח של הארגון העולמי של בתי הכנסת את הסקירה על אופי והרכב בתי הכנסת בישראל כמו גם על הנעשה בהם:

 

בתי כנסת וקהילות בישראל:

פילוח אוכלוסיית המתפללים

בשנת תשע"ג אוכלוסיית המתפללים מונה כמיליון וחצי אנשים נשים וילדים המתפללים בקביעות ב 10,500- בתי בכנסת בכל רחבי המדינה. כמחצית מבתי הכנסת הם בעלי סגנון חרדי: חסידי, ליטאי, ספרדי וכמחצית הם בעלי סגנון ואופי דתי לאומי ועדות המזרח מסורתי. גבאי בתי הכנסת מונים כ- 35,000 אנשים, רובם ככולם בהתנדבות העוסקים בצרכי ציבור באמונה. רבים מהם נבחרים אחת לשנה.

תפילות בבתי כנסת

• 72% מכלל היהודים בגיל 20 ומעלה ביקרו בשנה האחרונה בבתי הכנסת.

• 23% מבין הגברים פוקדים את בתי הכנסת מדי יום ביומו.

• 25% מתפללים בבתי הכנסת בשבתות ובחגים בלבד.

• 11% באים לבית הכנסת רק בראש השנה ו/או ביום הכיפורים.

• 16% ביקרו רק באירועים מיוחדים כמו שמחות ואזכרות.

• 24% לא מבקרים בבית הכנסת. (עפ"י למ"ס ספטמבר .(2011

בית הכנסת כמוקד לחינוך קהילתי ולמעורבות ציבורית

המתפללים הקבועים וחברי בתי הכנסת מודעים היטב לעובדה שבית הכנסת, בנוסף להיותו מקום תפילה, הוא גם בו זמנית מעבדה וחממה לחינוך קהילתי, כאשר מעל ומעבר למסגרת ולמחוייבות המשפחתית הרי רק בבית הכנסת נוצרת התודעה של ההשתייכות הקהילתית ובעקבותיה המחוייבות ההדדית לכלל הציבור.

חשוב לציין, כי בשנים האחרונות גוברת והולכת המגמה של פעילות קהילתית ענפה ברבים מבתי הכנסת. לפי הממצאים שלנו ישנם כיום למעלה מ 800 בתי כנסת קהילתיים המקיימים מגוון של תוכניות תרבותיות, חינוכיות וקהילתיות לנשים, לילדים ובני הנוער, בתי מדרש לגמלאים וכוללים של "יום השישי". בתי הכנסת הקהילתיים מהווים גם מרכזים קהילתיים חינוכיים ומוקד פעילות לתרבות של שעות הפנאי למשפחה כולה.

עזרת נשים

ברוב בתי הכנסת בעלי אופי חרדי, מספר המתפללות בעזרת הנשים הוא קטן יחסית, ואילו בבתי כנסת דתיים לאומיים מספר הנערות והנשים המתפללות בעזרת הנשים הוא כמחצית ממספר הגברים. הועידה העולמית של העוסקים בצרכי ציבור באמונה בבתי הכנסת העניקה זו הפעם הראשונה עיטורי מפעל חיים לשתי גבאיות בבתי הכנסת: בקיבוץ עין חרוד ובקיבוץ איילת השחר.

הכוללים של "יום השישי" ובתי המדרש לגמלאים

התופעה של לימוד תורה בשעות הפנאי צוברת תאוצה ועפ"י הממצאים שלנו, קיימים כיום בכל רחבי המדינה כ 500- כוללים של "יום השישי" ובתי מדרש לגמלאים בכל הערים והיישובים בארץ ישראל, שבהם לומדים תורה רבבות אנשים ובמיוחד בכוללים של "יום השישי" שבהם לומדים אנשים המתפנים ממלאכתם ומעיסוקיהם כדי ללמוד תורה.

דילוג לתוכן