Search

דירוג האשראי של עיריית רעננה עלה!

עיריית רעננה שיפרה את דירוג האשראי שלה ומציגה תחזית דירוג חיובית. כך עולה מדו"ח שהוציאה ב-30 ביולי 2015 חברת דירוג האשראי המובילה בארץ ובעולם S&P ( (Standard & Poor's, המיוצגת בארץ על ידי חברת 'מעלות'. החברה עדכנה את תחזית הדירוג ל-ilAA + חיובי (positive ) מ- ilAA+ יציב (stable ). עדכון זה מעיד על יציבותה הפיננסית של העירייה, על התנהלות כלכלית נכונה ועל תחזית חיובית בנוגע לביצועיה הכלכליים של העירייה.

בין השיקולים העיקריים לדירוג, כפי שמפורטים בדו"ח חברת 'מעלות, עולה כי "מדיניות ההנהלה בנוגע להכנסות ולהוצאות הובילה לשיפור בביצועים התקציביים ולירידה בחוב. תחזית הדירוג החיובית משקפת את הערכתנו לגבי האפשרות לשיפור בדירוג העירייה, כתוצאה מהשילוב שבין ההתנהלות התקציבית השמרנית יחסית בקשר עם השקעות, לבין השיפור במדיניות ניהול החוב והנזילות של העירייה".

הדו"ח נותן משקל לאמון בפעילות העסקית- כלכלית בעיר: "הדירוג משקף גם את כלכלת העיר הרחבה והמגוונת, שלהערכתנו נמצאת מעל לממוצע הארצי ומביא בחשבון גם את הכלכלה החזקה של רעננה… אנו מעריכים את הכלכלה של רעננה כרחבה ומגוונת, היות שהיא מתבססת בין היתר על חברות היי טק ועסקים בינוניים וקטנים".

זאת ועוד, הדו"ח מעדכן את הגדרת הביצועים התקציביים של רעננה מ"סבירים" ל"חזקים" ומדגיש כי גם ביצועיה של העירייה לאחר תקציב בלתי רגיל השתפרו במידה ניכרת.

לדברי זאב בילסקי, ראש עיריית רעננה: "עדכון הדירוג מבטא את המדיניות המרוסנת אותה אנו מובילים בעירייה בשנתיים החולפות. אנו עושים כל מאמץ לפתח את העיר, לקדם ולשפר את מתן השירותים בד בבד עם שמירה על מסגרת התקציב ועל התנהלות מבוקרת. חובתנו להמשיך ולשמור על התנהלות זו ולהמשיך את המדיניות של התייחסות לכסף בחרדת קודש המבטאת את העובדה שמדובר בכספי ציבור. אני מודה למנכ"לית ולעובדי העירייה על אופן הניהול וההקפדה התקציבית ומשוכנע כי נמשיך לפעול למען התושבים תוך שמירה על תקציב מאוזן ואחראי".

דילוג לתוכן