Search

גם במערכת הגניזה יש כללים!

נראה כי הקיץ הביא בחובו מכה לא פשוטה של השלכת דברי גניזה במקומות שאינם מוכשרים לכך, יו"ר המועצה הדתית אריה פרידמן יצא בקריאה פומבית לתושבי רעננה ולגבאי בתי הכנסת:   

"בתקופה האחרונה מושלכים ליד מכלי הגניזה, קרטונים או שקיות אשפה המכילים לכאורה גניזה לפינוי. אבקש להבהיר את הנקודות הבאות:

• קרטון או שקית שלא מוכנס לתוך מכלי הגניזה כי אם מושלך לצד המכל נאסף אוטומטית על ידי חברת איסוף האשפה העירונית ואינו מטופל כגניזה.

האחראיות על התייחסות לגניזה כאשפה הנה על מי שלא הכניס את הגניזה למכל אלא השליך את דברי הגניזה והתייחס אליהם כאשפה!

• יובהר כי בכל המקרים שאירעו לאחרונה מכל הגניזה היה ריק לחלוטין. השלכת הגניזה מחוץ למכל הינה תוצאה של עצלות וחוסר אכפתיות.

• גם במידה ומכלי הגניזה מלאים ולא ניתן להוסיף לתוכם דברי גניזה אין להשליך את הגניזה לצד המכלים!! יש לפנות למכלים אחרים הפזורים בעיר ובמידה וכולם מלאים גם אז אין להשליך לצד המכלים .אכסנו בבית או בבית הכנסת עד לפינוי המכלים.

יודגש כי למעלה מ 50% מדברי הגניזה המתקבלים מהקהילות הינם עלוני שבת שאינם דורשים גניזה כלל וכלל!! כספי ציבור בסך עשרות אלפי שקלים מבוזבזים על קבורת עלונים המיועדים למחזור!! אנא הימנעו מהעברת גיליונות השבת למכלי הגניזה!

בכבוד רב,

אריה פרידמן

יו"ר המועצה הדתית רעננה".

דילוג לתוכן