Search

גביית היטל האבטחה תבוטל החל מהראשון לינואר 2011.

לאחר שעיריית רעננה העלתה את מיסי הארנונה בכ 600 שקל לשנה בממוצע למשק בית ברעננה, מבטלת העירייה את גביית היטל האבטחה שעמד על סכום של כ 380 שקל לשנה ובכך מקילה במקצת על תושביה. יצויין כי בשיקלול עליית הארנונה וביטול ההיטל סכום התשלום הכולל לעירייה לגבי משקי בית בעלי דירות בגודל של עד 120 מטר ישאר ללא שינוי ובמקרים רבים אף ירד במקצת.

היטל האבטחה ברעננה הושת בשנת 2002 לאחר תקופת פיגועים קשה שבעקבותיה נדרשו העיריות להציב שמירה במוסדות ציבור, בבתי הספר ובגני הילדים. כתוצאה מדרישה זו הוקמה סיירת הביטחון העירונית שבהיעדר משטרה מקומית, חיזקה מאוד את תחושת הבטחון האישי בעיר. כיום, לאחר שנים ללא פיגועים במרכזי הערים ולאחר קביעת בג"צ כי אין מקום להמשיך ולגבות את היטל האבטחה ולאחר שמספר פעמים שקלה העירייה בשנתיים האחרונות לבטל או לצמצם את ההיטל החליטו קברניטי העיר שהעלאת הארנונה בשילוב תוכנית ההתייעלות לקראת שנת התקציב הבאה מהווים הזדמנות טובה לבטל את היטל האבטחה תוך שמירת רמת שמירה נאותה של סיירת הביטחון העירונית בהתאמה לסיכונים הביטחוניים העכשוויים.

מערך הביטחון הסביבתי של העירייה נערך בהתאם להקטנה בתקציבו – ירידה מידתית של מספר הסיירים בכל משמרת, איחוד חדרי הביטחון והמוקד, ביטול השמירה החקלאית, מערך שונה של שמירה בגני ילדים כאשר מערך השמירה בבתי הספר נשמר בגודלו הנוכחי.

דוברות עיריית רעננה הגיבה באומרה כי "עיריית רעננה גובה אגרת שמירה ואבטחה כקבוע בחוק העזר שאושר כחוק ע"י משרד הפנים, כאשר סכומי האגרה מושקעים בפעילות מערך ניידות הביטחון העירוניות, המסיירות בעיר 24 שעות ביממה ונותנות מענה מקצועי ומהיר בנושאי בטיחות וביטחון שוטפים בכל רחבי העיר, לצד סיוע לפעילות המשטרה.

לקראת יישום החלטת בג"צ, נערכת העירייה לשינוי הסדרי פעילותן של סיירות הביטחון העירוניות, תוך דגש על המשך מתן מענה הולם ומיטבי לשמירה על בטיחות ובטחון התושבים".

דילוג לתוכן