Search

בונים ירוק ברעננה: אושרו שלוש בקשות לבנייה פרטית על פי התקן הישראלי לבנייה ירוקה

התכנון האדריכלי של הבתים לוקח בין היתר בחשבון אספקטים אנרגטיים שלך חמום וקרור פאסיבי של המבנה. תכנון זה מתואם מול צוות מקצועי של מכון התקנים הישראלי, המבצע גם פיקוח בשטח על המבנים החדשים.

על פי החלטת מועצת העיר, החל מ-1 ביוני יאושרו בקשות לבנייה חדשה בעיר, רק ליזמים וקבלנים אשר יעמדו בתקן הירוק – ת"י 5281 של מכון התקנים הישראלי. משמעות הדבר: כל תוכניות הבנייה שיוגשו לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שעניינן הקמת מבנה מגורים או משרדים חדש, צריכות לעמוד בתקן זה, כחלק מחזון ראש העיר לשמירה מרבית על הסביבה.

התקן הישראלי לבנייה ירוקה אושר בשנת 2005 ומונה שורה ארוכה של פעולות ותנאים שיש לבצע, כדי לקבל את תו התקן ממכון התקנים הישראלי. התקן עוסק בארבעה תחומים: אנרגיה, מים, קרקע וסביבה ומונה שורה של קריטריונים, ביניהם: בידוד תרמי 25% מעבר לנדרש בתקן רגיל, בניית קומה תת קרקעית לשירות וחניה, שימור הקרקע תוך מניעת פגיעה בצמחייה ונטיעת עצים בוגרים, חסכון במים עד 40% מהממוצע המקובל, שמירה על מערכות ניקוז טבעיות ותכנון מפחית רעש ובידוד אקוסטי. התקן מפרט שורת צעדים שעל היזם לבצע כדי לממשו, בדרך של צבירת נקודות, כאשר קיימת חובה לעמוד במינימום נקודות בכל אחד מהפרקים. עמידה בתקן הינה תנאי לקבלת טופס 4. .

ראש העיר, נחום חופרי אמר: "כעיר מקיימת, אנו גאים להוביל מהלך פורץ דרך מסוגו בארץ, המשלב בין הצורך לתת מענה למגורים ולמשרדים בעלי אופי ירוק לבין הצורך ההכרחי להשתמש במשאבי הטבע בצורה מושכלת ונבונה שאינה גורעת אלא מיטיבה עם הסביבה".

סגן ראש העיר, עו"ד איתן גינזבורג, יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה מוסיף: "אישור הבקשות הוא נדבך בגישה המערכתית שלנו לתכנון לטווח ארוך שנועד לחסון אנרגיה, מים וחומרי גלם. כל הליך הבנייה האקולוגית ילווה באופן מקצועי משלב התכנון המוקדם, במקביל לדרכי הטיפול בפסולת בנייה".

 

דילוג לתוכן