Search

בג"צ דן השבוע בעתירה שהגישה עיריית רעננה בדרישה לביטול הקריטריונים לדיור בר השגה לזוגות צעירים

ביום ד' הקרוב ה-28.11.12 יקיים בג"צ דיון ראשון בעתירה שהגישה עיריית רעננה, באמצעות משרד עורכי הדין הררי טויסטר ושות', בדרישה למתן צו על תנאי לביטול הקריטריונים לדיור בר השגה לזוגות צעירים. בעתירה שהוגשה בחודש יוני האחרון, מבקשת עיריית רעננה לבטל את הקריטריונים שנקבעו במכרזי "מחיר למשתכן" ו"שכירות מפוקחת" ולכנס את הממשלה לדיון ביחס לקריטריונים לפיהם ראוי לבחון את זכאותו של משתתף במסגרת מכרזי "מחיר למשתכן", בהתחשב באלטרנטיבות שהוצעו בוועדת טרכטנברג.

העתירה הוגשה נגד רה"מ, בנימין נתניהו, שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל, אריאל אטיאס, מועצת מקרקעי ישראל ומינהל מקרקעי ישראל.

בעתירה נטען כי עיון בקריטריונים האמורים (החלטה מס' 1249 של מועצת מקרקעי ישראל), מוביל למסקנה כי מינהל מקרקעי ישראל בחר להעדיף את האוכלוסייה החרדית ולהפלות לרעה את האוכלוסייה היצרנית בכלל ואת צעירי רעננה בפרט ולמנוע מהם קבלת ההטבות הכלכליות המשמעותיות שמעניקה המדינה במסגרת מכרזי "מחיר למשתכן".

 

העירייה טוענת כי מזה שנים היא פועלת להגדלת היצע הדירות בעיר ולמציאת פתרונות דיור לזוגות צעירים כדי לאפשר להם לרכוש דירה נאותה במחיר סביר. במסגרת זאת יזמה העירייה את תוכנית "נאות עוזי" (רע/ 2014) לזוגות צעירים וזכאי דיור הכוללת כ-430 יח"ד ופורסמה למתן תוקף ומקדמת תוכניות בניין עיר נוספות: מתחם בורלא/הנשיאים (רע 2016) שהופקדה ב-2010 כדיור בר השגה לזוגות צעירים, "נאות שדה" בצפון העיר שתכלול 450 יח"ד מתוכן כ-300 יח"ד בר השגה.

ואולם, בהתאם לקריטריון ערך הקרקע שקבע מינהל מקרקעי ישראל, הנחה על מחיר הקרקע תינתן בתנאי שערכה אינו עולה על 400 אלף ₪ ליחידת דיור וגובה ההנחה לא יעלה על 150 אלף ₪ ליחידת דיור. עיריית רעננה טוענת, כי "ההחלטה להגביל את ערך הקרקע בגינו יהיו זכאים המשתתפים במכרז בהנחה, פירושה גזר דין מוות למכרזי מחיר למשתכן בעיר רעננה".

בעתירה מפורטות המלצות ועדת טרכטנברג שקבעו, כי במתן ההטבות לדיור מוזל צריכה להינתן עדיפות לאוכלוסיות עובדות אשר תורמות מזמן ומרצן למדינה ולפיכך במכרזים אלה יש לתת עדיפות לאוכלוסיות אשר ממצות את כושר השתכרותן ולהעדיף את האוכלוסייה אשר שירתה את המדינה – שירות צבאי או אזרחי ושירות מילואים.

ואולם, כך נטען בעתירה, חרף החלטת הממשלה לקבל את עיקרי ההמלצות, אימצה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה 1249 אשר בה הקריטריונים מפלים באופן מובהק את פלח האוכלוסייה החילוני העובד אשר אינו מבקש להתגורר בפריפריה.

העירייה סבורה, כי "יש לקדם ולאפשר לאוכלוסיה הטרוגנית להתגורר בעיר ולא ליצור ערים שהמגורים בהם אפשריים רק לבני המעמד הגבוה. נגישותו של דיור הולם ובר השגה לכלל האוכלוסייה חשובה להתפתחות העירונית…אחרת שורה ארוכה של בעלי מקצוע ומעמדות….ידירו רגליהם מהעיר".

עוד נטען כי הקריטריונים לבחירת הזוכים במכרזי מחיר למשתכן נקבעו בהעדר סמכות ואף אינם עומדים בקנה אחד עם החלטת הממשלה: "קריטריונים אלה אינם מאפשרים שיווק יחידות דיור במסגרת מכרזי מחיר למשתכן באיזורים בהם ערך הקרקע עולה על 400 אלף ₪ ליח"ד כבעיר רעננה. בנוסף, בתוך כל קבוצה – מקנים העדפה לפי קריטריון שאינו רלוונטי – ותק נישואים ואינם נותנים עדיפות לאוכלוסיות עובדות אשר תורמות למדינה".

עוד נטען כי החלטה 1249 שאומצה על ידי מינהל מקרקעי ישראל ואושרה על ידי שרי האוצר והבינוי והשיכון הינה פסולה ופוגעת בשוויון, בייחוד כאשר המדובר במתן הטבות לרכישת מקרקעין אשר מוגדר כמשאב מוגבל ויקר ובעל רגישות מיוחדת. "קשה שלא לתהות האם קריטריון ותק הנישואים הינו הרלוונטי, הצודק והשוויוני שהמשיבים חושבים שיש לקדם בישראל של שנת 2012".

בהתייחסו לעתירה הדגיש ראש העיר רעננה, נחום חופרי: ""רעננה חרטה על דגלה לקדם דיור בר השגה לזוגות צעירים ורואה עצמה מחויבת להיאבק למען הדורות הצעירים ולהבטיח את עתידם לדיור הולם. המצב הנוכחי מאפשר רק לבני המעמד הגבוה ליהנות ממגורים בערים מבוקשות ועלינו להבטיח את הנגישות לכך לכלל האוכלוסייה" .

 

דילוג לתוכן