Search

ארנונה 2016.

בימים אלה גיבשה הנהלת העיר את צו הארנונה החדש לשנת 2016 והוא יובא לאישור מועצת העיר רעננה בישיבתה הקרובה.

הצו המעודכן יובא לאישור המועצה כאשר אין עליה בשיעור הארנונה מעבר לדרישת משרד הפנים. כלומר, התעריפים לשנת 2016 יהיו זהים לתעריפים בשנה החולפת, למעט עדכון של 1.27% בהתאם לדרישת משרד הפנים.

מהלך זה ממשיך את המדיניות בה נוקטת העירייה לניהול אחראי ומרוסן. מאז נכנס ראש העירייה בילסקי לתפקידו ננקטו פעולות התייעלות רבות על מנת לצמצם את הגרעון בתקציב העירוני ושנת 2014 הסתיימה בעודף תקציבי של כ-3 מיליון לש"ח.

אי העלאת הארנונה תחייב את העירייה להמשיך בתהליכי ההתייעלות ולשמור על תקציב קפדני ומדוד.

ראש העירייה זאב בילסקי: "מטרתנו היא להמשיך בביצוע הפעילות השוטפת ולתת את השירות המיטבי לציבור תוך שמירה על הקופה הציבורית והתייחסות לכספי הציבור בחרדת קודש. זוהי חובתנו כהנהגה אחראית. לאורך השנה החולפת נהגנו בריסון משמעותי, חסכנו בעבודת המטה העירונית, יחידות צומצמו, איחדנו פעילויות ומשרדים לתוך מתקני העירייה ואנו עושים ככל שניתן על מנת להמשיך לתת את השירות האיכותי המאפיין את העיר רעננה לאורך השנים. נמשיך ונפתח את העיר, נשפר כל העת את השירותים לתושבים, ונעשה זאת תוך הקפדה על התקציב ושמירה על כל שקל".

 

דילוג לתוכן